Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Mesleki Sorumluluk Sigortaları
 SMMM Mesleki Sorumluluk
 YMM Mesleki Sorumluluk
 OSGB/İSG/İş Güvenliği Uzmanlar
 Avukat Mesleki Sorumluluk 2
 Bağımsız Denetim Nedir?
 Mesleki Sorumuluk Sigortası

Bağımsız Denetim Sorumluluk

Ana teminatlar:
 
Mesleki Sorumluluk;
 
Meslek mensubunun mükelleflerine karşı sorumluluğuna istinaden geçmiş 1 yıl içerisinde yapılan unutma ve hataların, poliçe dönemi içerisinde resmi kurumlarca yapılan inceleme veya hatanın fark edilerek düzeltilmesi durumunda mükelleflere veya müteselsil sorumluluktan dolayı meslek mensubuna uygulanan cezaları teminat alır. 
 
Savunma masrafları; 
 
Meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin savunması için harcanan masrafları teminat altına alır.
 
Sigorta Kapsamı;
 
Bu sigorta ile Sigortacı; Sigortalının 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında
Yönetmelik çerçevesinde vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak gereği gibi yerine getirmemesi
sonucunda finansal tabloların güvenilirliğini önemlilik arz eden ölçüde etkileyecek hususların ortaya
çıkmasının doğuracağı zararlar ile 12.06.2006 tarih ve 26196 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sermaye
Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ çerçevesinde vermekte olduğu bağımsız
denetim hizmetini bağımsız denetim standartlarına uygun yapmaması nedeniyle müşteri ve üçüncü şahıslara
karşı doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat
taleplerinin sonuçlarına karşı, Sigortalıyı poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel şartlar
ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.1. maddesi (a) fıkrası hükümlerine göre sigorta
eder.
 
Ek teminatlar:
 
KAYIP DÖKÜMANLAR:
 
Meslek mensubunun yasal sorumluluğunda bulunan ancak poliçe dönemi içinde tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan mükelleflere ait dökümanları yenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri karşılar.
 
Bu ek teminat, sorumluluk limiti ile çalışacaktır.   
 
Bu İlave kapsamındaki her bir Talep için poliçede belirtilen muafiyet uygulanacaktır.
 
Ek teminatlar:
 
MAHKEMEYE KATILMA:
 
Poliçe teminatında bildirilen bir Talep ile ilgili mahkemeye şahit olarak katılan kişiler için, Savunma Masrafları mahkemeye katılmanın gerekli olduğu her bir gün için, günlük olarak aşağıdaki masrafları içerir: 
 
Meslek mensubu (ortak veya yönetici)                   500 TL
Meslek mensubunun yanında bordrolu olarak çalışanlar     250 TL
     
Bu İlave için hiçbir Muafiyet uygulanmamaktadır. 
 
Ek teminatlar:
 
UZATILAN BİLDİRİM SÜRESİ:
 
Sigortacı’nın bu poliçeyi fesh etmesi veya yenilememesi durumunda bu ilave teminat çalışır. 
 
Meslek mensubunun bu fesih veya yenilememenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, ilk olarak bu dönemde Sigortalı’ya talepte bulunulmuş olmalıdır.
 
Bu poliçenin veya teminatın değiştirilmesi halinde uzatılan bildirim süresi uygulanmaz.
 
 
1 yıl geriye yürürlük teminatı:
 
 
Meslek mensubunun primi ödenmesi veya bu poliçe koşullarına aykırılıkda bulunması hallerinde bu ilave teminat çalışmamaktadır.1 yıl geriye yürürlük teminatı:
Meslek mensubunun poliçe başlangıç tarihinden önceki ilk 1 yıl içerisinde yaptığı hatalardan dolayı poliçe dönemi içerisinde gelebilecek tüm hasar talepleri teminat kapsamındadır.
Sigortalının poliçe yapılmadan önce makul olarak bildiği ve beklediği hasarlar kesinlikle ve kesinlikle teminat dışıdır. 
 
POLİÇENİN ÖNEMLİ KOŞULLARINDAN BAZILARI
 
Meslek mensubunun sadece Türkiye sınırları içerisinde verdiği mesleki hizmetler teminat kapsamındadır.
Halka açık şirketlere ve/veya finansal kurumlara bağımsız denetim hizmeti veren, kurumsal finansman ile ilgili veya şirket satın almaları/birleşmeleri ile ilgili hizmet veren meslek mensupları farklı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 
Herhangi bir firmaya şartlı bir görüş verdi ise, bunla ilgili bilgi almak gerekmektedir. 
Yetkili mahkemeler T.C. Mahkemeleridir.
 
RİSKLERİMİZ NELERDİR ?
 
Meslek mensubunun yanında bordrolu olarak çalışanlar da teminat kapsamındadır. 
Hasarsız poliçelerimiz, teminat limitleri değişmemek şartı ile eski prim ve muafiyetleri geçerli olmak üzere yenilenebilmektedir.
Bu poliçe bireysel olarak yapılabildiği gibi Bağımsız Denetim firması  için de yapılabilmektedir. 
Bu poliçe kapsamında olan her türlü hasar talebi için tüm savunma masrafları hiçbir alt limit sınırlaması olmaksızın teminat altındadır.
 
 
HASAR DURUMUNDA NE YAPILIR?
 
Hasar prosedürlerinin başlaması için Sigortalı’nın yazılı beyanının yeterli olması/dava şartının aranmaması ve hızlı hasar ödemesi HASAR DURUMUNDA ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ ŞAHISIN (MÜKELLEFİN) TALEP YAZISI GEREKMEKTEDİR. 
 
HİÇBİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SİGORTALIYA ÖNCEDEN YAPILMIŞ VEYA HALİHAZIRDA BİR HASAR TALEBİNİ VEYA BİR HASAR TALEBİNE NEDEN OLABİLECEK HERHANGİ BİR DURUMUN POLİÇE BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN İTİBAREN MAKUL OLARAK BİLİNDİĞİ HAL VE DURUMLARI TEMİNAT ALTINA ALMAZ.

Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim