Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Mesleki Sorumluluk Sigortaları
 SMMM Mesleki Sorumluluk
 YMM Mesleki Sorumluluk
 OSGB/İSG/İş Güvenliği Uzmanlar
 Avukat Mesleki Sorumluluk 2
 Bağımsız Denetim Nedir?
 Mesleki Sorumuluk Sigortası

YMM Mesleki Sorumluluk

Yeminli Mali Müşavirler  ve Görevleri:

 • YMM'ler gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin malî tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik etmektedirler
 • Yeminli malî müşavir (YMM) olabilmek için aranan genel şartların yanı sıra; en az 10 yıl serbest muhasebeci malî müşavirlik yapmış olmak, yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak, yeminli malî müşavir ruhsatını almış olmak şartları aranmaktadır.
 • YMM'lik mesleği esas itibariyle danışma ve denetim mesleğidir. Bu nedenle bağımsız olmaları gerekmektedir.
 • YMM'lerin yaptığı denetim ve tasdik işleri sadece Maliye Bakanlığı’nın tespit etmiş olduğu tasdik konuları ile sınırlı değildir. Diğer Bakanlıklar, Bankalar, sair resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ihtiyaca göre mali tabloların YMM tasdikinden geçmesini ve bir rapora bağlanmasını talep edebilmektedirler.
 • YMM'lerin vermekte oldukları denetim ve danışmanlık hizmetleri herhangi bir kurala bağlı olmamakla birlikte tasdik hizmetleri (raporlama) özel kurallara bağlanmıştır. Başta Maliye Bakanlığı olmak üzere bir çok kamu kurumu ihtiyaç duyulan alanlarda YMM raporlarına  dayanarak işlem yapmaktadır.
 • Ana teminatlar:
  • Mesleki Sorumluluk

     Sigortalının poliçede belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fillerden dolayı sigortalının hizmet verdiği mükelleften istenebilecek ilgili resmi kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları, özel usulsüzlük cezaları, veya sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hata veya kusurdan dolayı oluşan müteselsil sorumluluk gereği ödemesi gereken vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizi muafiyet hükmü saklı kalmak şartı ile poliçede yazılı limitler dahilinde sigortacı tarafından temin edilir.

 • Savunma masrafları

     Poliçe’ye göre geçerli olan herhangi bir Talep durumunda, ilgili Talep’in savunması için sözkonusu olan Savunma Masrafları karşılanmaktadır.

 • Ek teminatlar:
  • KAYIP DÖKÜMANLAR:

Meslek mensubunun yasal sorumluluğunda bulunan ancak poliçe dönemi içinde tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan mükelleflere ait dokümanlarıyenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri karşılar.

Bu ek teminat, 100,000 TL tutarında bir maksimum Alt Sorumluluk Limiti’ne tabidir. Poliçe teminat limit’inin 100,000 TL’den küçük olduğu durumlarda poliçe teminat limitleri çalışacaktır.  

                Bu İlave kapsamındaki her bir Talep için poliçede belirtilen muafiyet uygulanacaktır. 

 • Ek teminatlar:
  • MAHKEMEYE KATILMA:

Poliçe teminatında bildirilen bir Talep ile ilgili mahkemeye şahit olarak katılan kişiler için, Savunma Masrafları mahkemeye katılmanın gerekli olduğu her bir gün için, günlük olarak aşağıdaki masrafları içerir:

Meslek mensubu (ortak veya yönetici)                                       500 TL

Meslek mensubunun yanında bordrolu olarak çalışanlar       250 TL

    

                Bu İlave için hiçbir Muafiyet uygulanmamaktadır.

 • Ek teminatlar:
  • YARGI  BENZERİ MASRAFLAR:

                SEKTÖRDE BİR İLK;

YMM odasının ya da resmi kurumların başlatacağı soruşturmalar ile ilgili olarak %10ek prim alınması ile birlikte “YARGI BENZERİ MASRAFLAR” teminatı verilecektir. Bu teminat ile birlikte YMM meslek mensupları aleyhine yürütülen, soruşturma yetkisine sahip ya da bu gibi durumlarda hüküm verme yetkisine sahip herhangi bir kamu kuruluşu ya da meslek birliği tarafından yapılan herhangi bir şikayetin YMM tarafından ya da YMM adına araştırılması, savunması, dava açılması ya da temyizi safhasında yapılan ücret, harcama ve masraflar max. 100.000TL olmak üzere mesleki sorumluluk limitinin %10’u ile teminat altında olacaktır.

 • YMM meslek mensupları için en büyük risklerden biri “mühürlerinin geri alınması”dır. Bu durum YMM’yi ailesi dahil yükümlülük ve yaptırımlar altına almaktadır. Yönetmelik YMM’ye verilen kararlar ile ilgili olarak 30 gün yargısal olarak itiraz hakkı tanımaktadır. Bu teminat ile YMM’nin mühür kaybına neden olabilecek herhangi bir eylemi gerçekleştirmediği yönündeki tüm savunmaları, masraflar teminat altındadır.
 • ÖNEMLİ: ANCAK, ilgili hukuksal süreçler sonunda, YMM’nin mühür kaybına neden olabilecek bir fiili gerçekleştirdiği tespit edilirse, “YARGI BENZERİ MASRAFLAR” altında verilen tutarlar, YMM’den geri talep edilecektir zira kanunen suç teşkil eden bir durum için hiçbir mesleki sorumluluk poliçesi teminat vermemektedir.
 • Ek teminatlar:

EK PRİMSİZ VE KOŞULSUZ

                               “5 YIL UZATILAN BİLDİRİM SÜRESİ

 • 5 yıl geriye yürürlük + 5 yıl uzatılan bildirim süresi teminatı:

Meslek mensubunun faaliyetlerini ifa ederken bilgisi dahilinde olmamak kaydı ile poliçe başlangıç tarihinden önceki ilk 5 yıl içerisinde ve/veya poliçe döneminde yaptığı hatalardan dolayı poliçe dönemi veya poliçe vade bitimini izleyen 5 yıl içerisinde gelebilecek tüm hasar talepleri teminat kapsamındadır.

POLİÇENİN ÖNEMLİ KOŞULLARINDAN BAZILARI:

 • Formun eksiksiz doldurulması ve okunaklı olması önemlidir.
 • Meslek mensubunun sadece Türkiye sınırları içerisinde verdiği mesleki hizmetler teminat kapsamındadır.
 • Yıllık geliri (cirosu) 750.000 TL’den fazla olan meslek mensupları ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Net primler ve muafiyetler çok farklılık gösterebilir. Bu programda belirtilen oranlar kullanılmamaktadır.
 • Halka açık şirketlere ve finansal kurumlara verilen bağımsız denetim hizmetlerinden, kurumsal finansman ve şirket satın almaları veya birleşmeleri ile ilgili hizmet veren meslek mensupları farklı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
 • Yetkili mahkemeler T.C. Mahkemeleridir.
 • 2.000.000 TL’den fazla yıllık sorumluluk limiti veya yurtdışı teminatı talep eden meslek mensupları ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Net primler ve muafiyetler çok farklılık gösterebilir.

GULF SİGORTA’NIN FARKLILIĞI:

 • SM ve SMMM’lerin beyanname düzenlemeleriyle ilgili müteselsil sorumlulukları olduğu gibi YMM’lerin çeşitli tasdik işlemleriyle ilgili müteselsil sorumlulukları vardır.
 • 3568 sayılı yasanın 12. maddesinde düzenlenen YMM' lerin tasdikten doğan müteselsil sorumluluğuna dair ;
   "Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. "  denilmiştir.
 • Yeminli mali müşavirin yaptığı tasdik işleminde, verginin doğru olmamasıyla ilgili ihmal ve kusuru ya da katkısı varsa yani illiyet bağı mevcut ise mükellefle birlikte sorumlu tutulmaktadır. Ve sigortalılarımız poliçemiz ile müteselsilen sorumlu oldukları bu hallere karşı teminat alrındadır.
 • 5 Yıl Geriye Yürürlük
 • 5 Yıl Uzatılan Bildirim Süresi
 • Meslek mensubunun olası hata veya kusuru sonucu mükellef tarafından talep edilen tazminattan dolayı maddi olarak mağdur olan meslek mensubunun yazılı olarak müracaatının yeterli olması
 • Meslek mensubunun yanında bordrolu olarak çalışanlar da teminat kapsamındadır.
 • Bu poliçe bireysel olarak yapılabildiği gibi YMM büroları için de yapılabilmektedir.
 • Bu poliçe kapsamında olan her türlü hasar talebi için tüm savunma masrafları hiçbir alt limit sınırlaması olmaksızın teminat altındadır.
 • YARGI BENZERİ MASRAFLAR TEMİNATI
 • Hasar prosedürlerinin başlaması için Sigortalı’nın yazılı beyanının yeterli olması/dava şartının aranmaması ve hızlı hasar ödemesi
 • Ciroya göre değişen ve en rekabetçi primler
 • Hasar durumunda zarar gören üçüncü şahısın (mükellefin) talep yazısı gerekmektedir.
 • Hiçbir mesleki sorumluluk sigortası sigortalıya önceden yapılmış veya halihazırda bir hasar talebini veya bir hasar talebine neden olabilecek herhangi bir durumun poliçe başlangıç tarihinden itibaren makul olarak bilindiği hal ve durumları teminat altına almaz.
 • Erken Ödeme iskontosu uygulanan cezalarda bu iskonto hasar hesaplamasına dahil edilmektedir.

 

ÖRNEK HASAR

Sigortalı           : X

Poliçe vadesi      : 20.05.2009 – 2010

Hasar Detayı : Maliye Bakanlığı, 22.07.2009’da bir inceleme başlatıyor. Mükellef firma, YMM’nin hazırladığı tasdik raporuna istinaden yatırım indiriminden  yaralanıyor. Ancak Maliye Bakanlığı aslında firmanın indirimden yararlanamayacağını söyleyip haksız yere indirim konusu yapılan miktarı gecikme faizi ile birlikte talep ediyor. Firmanın Gelir Vergisi Kanunu 19.maddesi uyarınca yatırım istisnası indiriminden faydalanabilceği öngörülüyor. Firma da buna istinaden 141,286 TL tutarında yatırım indiriminden yararlanıyor.Sonra vergi müfettişleri incelme yapıyor ve aslında firmanın hiç bir harcamasının gelir vergisi kanunu’nun 19. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtip Geçici ve Kurumlar vergilerinin yanlış hesaplandığını söylüyor ve ardından da ek vergi haricinde vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezaları uyguluyorlar.

 • YMM’de müşterek ve müteselsil olarak sorumlu tutuluyor.
 • Ek olarak çıkan vergi ve vergi ziya cezaları toplamı : 144,000 TRL iken uzlaşmaya gidip bunu 30,000 TRL vergi +1,500 TRL vergi ziya cezası + 9,500 TRL gecikme faizi şeklinde indiriyorlar.

Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim