Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Haber ve Duyurular ! ! !
 Devlet Destekli Ticari Alacak
 Ticari Alacak Sigortası Tarife
 Ticari Alacak Sigortası Tebliğ
 Devlet Destekli Tic.Alacak Sig
 OSGB SIKÇA SORULAN SORULAR ?
 OSGB/İSG/İş Güvenliği Uzmanlar
 İşYeriHekimi MeslekiSorumluluk
 İşYeriHekimi SıkSorulanSorular
 Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu
 Gelir Dairesi Başkanlığı
 Sözleşme Damga Vergisi

İşYeriHekimi MeslekiSorumluluk

İŞ YERİ HEKİMİ MESELEKİ SORUMLUK SİGORTASI

GENEL ŞARTLAR

 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

 A. SİGORTANIN KAPSAMI

 A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12’nci maddesi  çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve  kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık  mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki  faaliyeti ifa ederken,

a)  Sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya

b)  Sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle  verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine  yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı

c)  Yargılama  giderleri ile

d)  Hükmolunacak faize ve

e)  Sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede  belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar.

Ancak on yıllık  dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009'u geçemez ve bir aydan fazla  sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması  yoktur.

 Sigortalının Mesleki faaliyete son vermesi halinde, birinci paragraftaki teminata ek olarak, son sigorta sözleşmesi dönemindeki  mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir.

 A.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa  ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.

 A.3. Teminat Dışında Kalan Haller

 Aşağıdaki hâller teminat kapsamı dışındadır:

 a) Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları  veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,

 b) Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışları,

 c) Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen  mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar,

 ç) İnsani görevin yerine getirilmesi hariç, sigortalının, sigorta  primine destek veren kuruluşların sorumluluk alanı dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri

 d) İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar,

 e) Her türlü deneyden kaynaklanan tazminat talepleri.

 A.4. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğlen saat 12.00'de başlar ve öğlen saat 12.00'de sona erer.

 B. ZARAR VE TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Sigorta sözleşmesinin konusuna ilişkin olarak sigortalının kendisine tazminat talebinde bulunulduğunu öğrendiği ya da zarar görenin doğrudan doğruya sigortacıya başvurduğu anda riziko gerçekleşmiş sayılır.

 B.2. Rizikoya ilişkin Olarak Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Yükümlülükleri

Sigortalı ve sigorta ettiren, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

 a) Haberdar olduğu andan itibaren rizikonun gerçekleştiğini, derhal sigortacıya bildirmek,

 b) Sigortalının sorumluluğunu gerektirecek olayları, on gün içinde, sigortacıya bildirmek

 c) Sigorta sözleşmesi yokmuş gibi imkanları ölçüsünde zararın önlenmesi, azaltılması ve artmasının önlenmesi için gerekli her türlü önlemi almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek  mesleki faaliyet dışındaki sigortacılıkla ilgili makul talimatlara uymak,

ç) Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hâl ve Şartlar altında gerçekleştiğinin ve sonuçlarının tespitine;  tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına  yarayacak, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri makul sürede vermek,

 d) Zarardan dolayı, dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat  talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya  geçildiği hâllerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek,

 e) Sigorta konusu ile ilgili baĢka sigorta sözleĢmesi varsa bunları sigortacıya bildirmek.

 

İŞ YERİ HEKİMİ MESELEKİ SORUMLUK SİGORTASI

Alanı/Uz.Alanı: (İşçi sağlığı ve iş güvenliği)

 SiGORTA KAPSAMI  MALi  SORUMLULUK

 OLAY BAŞINA TEMİNAT     :                                      400.000,00 TL

 POLİÇE SÜRESİNCE TOPLAM  TEMİNAT:       1. 800.000,00 TL

 MALİ SORUMLULUK PRİMİ:                                             300,00 TL

Net Prim 300,00 TL  /  Gider Vergisi 15,00 TL  /   Ödenecek Tutar Yıllık 315,00 TL dir.


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim