Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Haber ve Duyurular ! ! !
 Devlet Destekli Ticari Alacak
 Ticari Alacak Sigortası Tarife
 Ticari Alacak Sigortası Tebliğ
 Devlet Destekli Tic.Alacak Sig
 OSGB SIKÇA SORULAN SORULAR ?
 OSGB/İSG/İş Güvenliği Uzmanlar
 İşYeriHekimi MeslekiSorumluluk
 İşYeriHekimi SıkSorulanSorular
 Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu
 Gelir Dairesi Başkanlığı
 Sözleşme Damga Vergisi

OSGB/İSG/İş Güvenliği Uzmanlar

OSGB/İSG/İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

1- Sigorta Konusu:

1) Bu sigorta ile sigortacı; sigortalının Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ve buna bağlı olarak düzenlenerek çıkarılan ve yürürlüğe giren veya daha sonra yürürlüğe girecek olan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin mevzuat çerçevesinde uygulama planları hazırlamak, uygulamaların yapılmasını sağlamak, bu konularda işçilere eğitimler vermek, bunları denetlemek, gözetlemek ve sürekli sürdürülebilir bir yapı kurulmasını temin ile bu hususlarda danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirme hizmetlerini kusurlu olarak gereği gibi yerine getirmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle sigortalı ve/veya poliçede sigorta ettiren olarak belirtilmesi halinde sigortalının bağlı çalıştığı Ortak Sağlık Güvenlik Birimine  karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel Şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1 Maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre teminat sağlar.

2- Teminat Kapsamı:

a) Bir tazminat talebinin bu sigorta kapsamında sigortacı tarafından karşılanabilmesi için,

- Poliçede belirtilen sigorta süresi içinde veya geriye dönüş tarihinden önce olmamak kaydı ile poliçe başlangıç tarihinden önce gerçekleşen ve sigortalının sorumluluğunu gerektiren bir olay dolayısıyla poliçe süresi içinde meydana gelmiş olan bir zararla ilgili bulunması ve sigorta şirketine iadeli taahhütlü mektupla yazılı olarak bildirilmiş bulunması zorunludur. Bu koşulların tamamı hep birlikte gerçekleşmediği sürece, sigortacının sorumluluk sigortası kapsamında hiçbir ödeme yükümlülüğü doğmaz.

b) Geriye dönüş tarihi, yeni düzenlenen poliçelerde poliçe başlangıç tarihinden 12 ay öncesi, ara vermeden yenilenen poliçelerde ise, yenilenen tüm poliçelerin Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel şartlarının A.1. maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre düzenlenmiş olması kaydıyla, ilk düzenlenen poliçenin başlangıç tarihinden 12 ay öncesidir.

c) Bu sigorta, sigortalı aleyhine ileri sürülmüş olan haklı tazminat taleplerinin karşılanmasını veya haksız yahut aşırı tazminat taleplerine karşı sigortalının yapacağı savunmaya yardımcı olunması durumlarını teminat altına alır.

3-Uzatılmış Bildirim Süresi:

İşbu poliçe "Sigortalı" İş Güvenliği Uzmanının aynı zamanda "Sigorta Ettiren" olarak tanımlanarak düzenlenmiş ise, Sigortalının prim borcunu ödememesi veya poliçeye ilişkin diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halleri hariç olmak üzere, Sigortacının bu poliçeyi feshetmesi ya da yenilememesi veya Sigortalının mesleki faaliyetlerine son vermesi ve buna bağlı olarak poliçenin iptali/yenilenmemesi, durumunda 2 yıllık uzatılmış talep bildirim süresi uygulanacaktır. Bu çerçevede, geriye dönüş tarihi ile poliçe bitim tarihi arasında verilen hizmetlerden kaynaklanmak koşuluyla uzatılmış bildirim süresi boyunca Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat talepleri teminat kapsamına dahil olacaktır. Uzatılmış bildirim süresi yalnızca talep bildirimi için geçerli olup bu süre zarfında verilen mesleki hizmetler teminat kapsamına dahil değildir.

- İşbu poliçe İŞ Güvenliği Uzmanının personeli olarak çalıştığı kurum "Sigorta Ettiren" ve bünyesinde Çalışan İŞ Güvenliği Uzmanları "Sigortalı" olarak tanımlanarak düzenlenmiş ise, sigorta ettiren ile sigortalılar arasında sayılan bir İŞ Güvenliği Uzmanının iş akdinin ortadan kalkması durumunda, söz konusu İŞ Güvenliği Uzmanının ilgili firma adına verdiği hizmetlerden kaynaklanacak tazminat talepleri, poliçenin aralıksız yenilenmiş olması kaydıyla İŞ Güvenliği Uzmanının işten ayrıldığı tarihten itibaren 2 yıl süre ile teminat altında olacaktır. Uzatılmış bildirim süresi sadece yukarıda yazılı koşullar ile geçerli olacak, Sigortalının/Sigorta Ettirenin kendi iradesi ile poliçeyi yenilememesi durumunda uygulanmayacaktır.

Herhangi bir tazminat talebine karşı Sigortalı adına savunma yapılması sebebiyle maruz kalınan masraf ve harcamalar avukatlık asgari ücret tarifesi ile sınırlı olmak üzere kapsam altındadır. Manevi Tazminat tutarı için davanın kabul ret oranına bakılmaksızın başlangıçta talep edilen tutar için avukatlık asgari ücret tarifesine göre avukatlık ücreti ödenecektir. Sigortalı aleyhine tazminat talebinin mahkemece kabul edilmesi durumunda davacı lehine hüküm olacak yargılama giderleri, vekalet ücretleri ve davalının avukatlık ücreti dahi bu limitin içinde değerlendirilir. Ödenecek tüm tazminat ve hukuki masraflara ilişkin olarak sigortacının toplam ödeme yükümlülüğü poliçede belirtilen olay başına ve toplam limiti aşmayacaktır.

d) Poliçe, üzerinde yazılı olan vade bitim tarihinde sona erer. Yeni bir dönem için sigorta teminatının sağlanması ancak tarafların bu hususta yazılı olarak açıkça anlaşmaları ile mümkün olacaktır.

4- Teminat Limiti:

Bu sigortanın yürürlük süresi içinde meydana gelecek zararlardan kaynaklanan tazminat talepleriyle ilgili olarak Sigortacının sorumluluğu, bu taleplerin araştırılması, bunlara karşı savunma yapılması veya bunların bir sulh anlaşmasıyla sona erdirilmesi için gerekli masrafların tamamı bakımından, olay başına ve toplamda poliçede belirtilen limiti geçmeyecektir.

Bir hasar durumunda, hasar talebinin yapıldığı tarihte geçerli olan poliçede yazılı tazminat limiti esas alınacaktır. Bir dizi tazminat talebine yol açan bir hal, Aşağıdaki koşullarla tek bir olay olarak kabul edilecek ve riziko Sigortacıya ilk yazılı tazminat talebinin yapıldığı anda gerçekleşmiş sayılacaktır.

a. Tek bir kusurlu eylem veya kaçınmanın yol açtığı farklı zararlara ilişkin tüm tazminat talepleri (aynı veya benzer sebepten kaynaklanan kusurlu eylemler veya kaçınmalar, hukuksal veya finansal açıdan bağlantılı olmak kaydıyla tek bir eylem veya kaçınma olarak kabul edilecektir.)

b. Aynı zarara yol açan birden fazla eylem veya kaçınma ve/veya

c. Aynı tazminat talebinin aynı poliçe ile teminat altına alınan birden fazla sorumlu kişiye karşı yöneltilmiş olması. Bir hasar durumunda, tazminat talebinin yapıldığı tarihte geçerli olan poliçede yazılı teminat limiti esas alınacaktır.

5- Muafiyet:

Sigortacının teminat kapsamındaki her bir tazminat talebine ilişkin sorumluluğu, tazminat talebi tutarı ile talebin yerinde olup olmadığının araştırılması ve savunulmasına ilişkin olarak yapılan giderlerin toplamının poliçe üzerinde belirtilen muafiyet tutarını aşan kısmıyla sınırlıdır.

6- İstisnalar:

Bu sigorta Aşağıdaki durumlardan kaynaklanan tazminat taleplerini karşılamaz;

a) Aşağıda yazılı tüzel ve gerçek kişilerin öne süreceği tazminat talepleri;

-Sigortalı tarafından yönetilen tüzel kişilikler

-Sigortalının veya 3.dereceye kadar yakınlarının ortak olduğu Şirketler

-Sigortalı veya 3.dereceye kadar yakınları tarafından ağırlıklı olarak kontrol edilen Şirket ve diğer tüzel kişilikler

-Sigortalı tarafından istihdam edilenler tarafından öne sürülen tazminat talepleri;

b) Sigortalının doğrudan kendisinin sebebiyet verdiği, 3. şahısların maruz kalacağı bedeni ve mal/eşya zararları ile bunlara ilişkin her türlü netice zararı

c) Herhangi bir kusurlu eylem ya da kaçınma nedeniyle meydana gelebilecek kar kaybı, pazar kaybı ya da benzeri her türlü dolaylı zararlara ilişkin tazminat talepleri,

d) Sigortalının gözetimi altında faaliyet gösteren üçüncü şahıslar tarafından yürütülen veya planlanan işlerdeki kusurlar sebebiyle ortaya çıkan zararlarla ilgili tazminat talepleri,

e) Sigortalının istihdam ettiği kişilere karşı işveren sıfatıyla işi hukuku uyarınca sorumlu tutulabileceği her türlü zarar veya kayıpla ilgili tazminat talepleri,

f) Sigortalının maliyet düşürme veya zamandan kazanma amacıyla standart dışı bir çalışma yöntemi ya da özel malzeme kullanmak suretiyle göze almış olduğu ek risklerin sonucu olan zararlarla ilgili tazminat talepleri,

g) Genel kabul gören bilim ve teknoloji kuralları çerçevesinde yeterince test gerçekleş planlama veya hesaplama yöntemlerinin uygulanması, kullanımı, seçilmesi sonucunda oluşan zararlara ilişkin tazminat talepleri,

h) Poliçede belirtilen mesleki faaliyetle ilgili üstlenilen işin sözleşmesinde belirtilen edimin yerine getirilmemesi, yarım bırakılması, tamamı veya bir kısmı için belirlenen zaman limitine uyulmaması nedeniyle doğacak zararlarla ilgili tazminat talepleri

i) Verilen özel taahhüt ve garantilerden doğan zararlarla ilgili tazminat talepleri,

j) Bilgisayar yazılım ve donanımı, gömülü elektronik yonga, entegre devre ya da bilgisayar ekipmanı içinde bulunmayan benzer aygıt veya bu aygıtlara bağımlı sistemlerle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantısı bulunan, bunlardan kaynaklanan veya bunları içeren her türlü kayıp, zarar veya masraflar,

k) Aşağıdaki olaylar sonucunda veya onlarla ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı olarak oluşan kayıp veya zararlara ilişkin tazminat talepleri:

Savaş, istila, yabancı düşman hareketleri, ya da savaş benzeri operasyonlar (savaş ilan edilmiş olsun olmasın) ve/veya iç savaş

- Askeri isyan, halk ayaklanması boyutlarına ulaşan iç kargaşa, askeri ayaklanma, isyan, devrim, askeri güç ya da zor kullanımı

- Bir kişi ya da bir örgüt adına ya da onunla bağlantılı olarak hareket eden kişilerin yaptıkları terör eylemleri. Burada terör eylemleri siyasal amaçlar doğrultusunda şiddet kullanımı anlamına gelmekte olup topluma veya toplumun bir bölümüne korku salmak niyetiyle yapılan şiddet eylemlerini de içermektedir. Sigortacının bu istisna hükmü çerçevesinde kapsam dışı tuttuğu kayıp veya hasarlarla ilgili her türlü dava veya takibatta söz konusu kayıp ya da zararın teminat kapsamında olduğunu ispatlama yükümlülüğü Sigortalıya ait olacaktır.

l) Poliçede belirtilen geriye dönüş tarihi ile sigorta sözleşmesinin yapıldığı tarih arasındaki surete gerçekleşen ve sigortalının kendisine karşı bir tazminat talebi ile sonuçlanacağını bildiği yahut hesaba katmak zorunda olduğu veya öğrenmekten bilinçli olarak kaçındığı bir olaydan kaynaklanan, veya aynı süre içinde sigortalıya karşı ileri sürülmüş tazminat talepleri,

m) İftira ya da karalama sonucu meydana gelebilecek zararlarla ilgili tazminat talepleri,

n) Doğal afetler sonucunda meydana gelebilecek zararlara ilişkin sorumluluklar,

o) Sigortalıya; müdürlerinin veya Çalışanlarının yönetimsel ya da finansal açıdan menfaatleri olan firma veya ortaklıkları tarafından yöneltilebilecek hasar talepleri (söz konusu taleplerin üçüncü kişilerin gördüğü hasarlardan doğmaması şartıyla),

p) Sigortalının, bir tüzel kişinin yönetim kurulu veya denetleme kurulu başkanı veya üyesi sıfatıyla ya da kayyumu veya tasfiye memuru gibi bir resmi görevli sıfatıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden doğan sorumluluklar,

r) Başka ülkelerin yasal düzenlemelerine ilişkin her türlü hizmet sonucu doğan zararlarla ilgili tazminat talepleri,

s) Sigortalının veya Çalışanlarının kasten sebep oldukları ve /veya suç teşkil eden hareketleri sonucunda doğan tazminat talepleri,

t) Ticari ve / veya endüstriyel sırların saklanmaması ve / veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar,

u) İşyeri hekimliği görevi ile ilgili olarak, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında öne sürülebilecek tazminat talepleri

7- Sigortalının Yükümlülükleri

a) Sigortalı her zaman için sunmuş olduğu hizmetler ile ilgili olarak doğru ve detaylı kayıt tutacak ve tazminat talebiyle ilişkili kayıtları sigortacı ve / veya temsilcilerinin inceleme ve yararlanmasına açık bulunduracak, Sigortacının talep edebileceği her türlü bilgi, yardım ve imzalı beyanı Sigortacı veya onun temsilcilerine verecektir.

b) Bu sigorta ile verilen teminat kapsamı dahilinde, Sigortalıya yöneltilecek tazminat talepleri hakkında karar verme hak ve yetkisi Sigortacıya aittir.

Sigortalı, Sigortacının bilgisi ve onayı olmaksızın, bu poliçe ile teminat altına alınan bir zarara ilişkin tazminat talebinde bulunan hiçbir kişi ya da kurum ile sulh olamaz ya da bu kişi ya da kurumlara karşı sorumluluğunu tamamen veya kısmen kabul veya ikrar edemez, tazminat ödeyemez veya tazminata mahsuben ödemede bulunamaz. bütün haklarını kaybeder ve sigorta korumasından hiç bir şekilde yararlanamaz.

Sigortacı, bu poliçe konusunu oluşturan tüm tazminat talepleriyle ilgili olarak, kendi yapacağı değerlendirmeyi takiben, talebin kesin bir mahkeme kararı ile sonuçlanmasını beklemek ya da tazminat talebinde bulunan kişi ile dilediği zamanda uygun gördüğü tutar üzerinden sulh olmak konusunda mutlak şekilde söz sahibidir.

c) Sigortacı, işbu poliçe kapsamında ödemiş olduğu tazminat tutarı için hukuken Sigortalı yerine geçer ve Sigortalının sorumluluğuna eylem ve tutumuyla yol açan kişi ve kuruluşlara rücu etme hakkını kazanır. Sigortalı, rücu hakkının kullanılmasına yararlı olabilecek Sigortacının talep edebileceği her türlü bilgi,belge, yardım ve imzalı beyanı Sigortacı veya onun temsilcilerine verecektir.

8- Başka Sigortalar

Bu sigorta ile teminat altına alınan bir sorumluluk, aynı zamanda başka bir sigorta ile de temin edilmiş olduğu takdirde;

- Diğer sigorta veya sigortalar daha önceki bir tarihte yaptırılmış bulunduğu takdirde, sorumluluk önce o diğer sigorta veya sigortalardan karşılanır; eğer o diğer sigorta veya sigortalar yetersiz kalırlarsa, yetersizlik oranında işbu sigorta devreye girer.

- Diğer sigorta veya sigortalar daha sonra yaptırılmış oldukları takdirde, işbu sigorta diğer sigortalarla beraber 'müşterek sigorta' teşkil eder.

Her halde, Anadolu Sigorta tarafından düzenlenen birden fazla poliçe mevcut bulunmakta ise, bunlardan teminat limiti fazla olan dikkate alınır ve Anadolu Sigorta bütün tazminat talepleri bakımından en fazla bu limite kadar sorumlu olur. Her bir talepte en az 1.000 TL olmak üzere hasarın %10'u muafiyet uygulanır.

Yaptırım Klozu:

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırım uygulanan ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler uyruklu kişiler ve menşeli Şirketlerin, bu sigorta sözleşmesinde baştan itibaren veya sonradan herhangi bir Şekilde hak sahibi olmaları mümkün değildir. Bu ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler uyruklu kişiler ve menşeli Şirketlerin, bu poliçede sigorta ettiren, sigortalı, rehinli alacaklı veya sair surette hak sahibi olarak gösterilmiş olması hâlinde veya sigorta konusu menfaat sonradan kendilerine ait olmaya başlamış veya herhangi bir Şekilde sigortadan doğan haklar kendilerine hangi Şekilde olursa olsun devretilmiş veya intikal etmiş bulunduğu takdirde dahi, sigorta Şirketi her türlü teminat sağlama ve ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olur ve hiçbir Şekilde sorumlu tutulamaz.

KLOZLAR

PRİM ÖDEMELERİ VE POLİÇE İPTAL KLOZU

Bu poliçe uyarınca bir defada ödenmesi gereken prim ile prim borcunun taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı hallerde primin ilk olarak ödenmesi gereken kısmı sözleşme yapıldıktan sonra, en geç poliçenin teslimi üzerine ödenir.

Sigorta priminin ödeme yeri herhangi bir Türkiye İŞ Bankası şubesi, Anadolu Sigorta Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlükleri veya sigorta sözleşmesinin kurulmasında aracılık etmiş olan yetkili acentedir.

Prim ödemesi banka dekontu, makbuz karşılığında nakit olarak, kredi kartıyla, Türkiye İŞ Bankası interaktif işlemleri fatura talimatı yöntemi kullanılarak veya havale yapılarak gerçekleştirilebilir. Bu sayılanlar dışındaki yerlere veya yukarıda sayılanlar dışında yöntemlerle yapılan ödemeler, prim borcunu ortadan kaldırmaz. Havale yapıldığı takdirde ilk prim, havale edilen tutarın sigortacının serbest hesaplarına intikal ettiği anda ödenmiş sayılır ve sigortacının sorumluluğu da bu anda başlar. Sigorta ettiren tarafından primin ilk taksitinin (peşinatın) veya tamamının kredi kartı ile ödenmesi ve sigorta ettirene kredi kartından bu tutarın tahsil edilmesi için süre tanınmasının kararlaştırıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğu ilk taksitin (peşinatın) veya tamamının kararlaştırılan günde kredi kartından çekilmesi ile başlayacaktır. Kredi kartı ile blokeli ödeme halinde, kredi kartından prim alacağının karşılığının bloke edilmesi anında ödeme yapılmış sayılır.

Primin ilk kısmını izleyen sonraki taksitlerin hangi tarihlerde ödeneceği poliçe üzerinde belirtilmiştir. Sigorta ettiren bu tarihte ödeme yapmamış olursa temerrüde düşer ve sigortacı temerrüde ilişkin haklarını kullanarak sigorta sözleşmesini feshedebilir.

Prim borcunu ödemekte temerrüt sebebiyle sigorta sözleşmesinin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.

Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı hâllerde, riziko gerçekleşince, ödenecek tazminata veya bedele ilişkin primlerin tümü muaccel olur.


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim