Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Finansal Sigortalar
 Asansör Sorumluluk Sigortaları
 Birey Siber Güvenlik Sigortası
 Veri Koruma Sorumluluk
 Cyber Edge
 Çevre Kirliliği MaliSorumluluk
 Eczane Sorumluluk
 Emniyeti Suistimal Sigortası
 Enerji ve Mühendislik
 Gayrimenkul Değerleme Kurumu
 Gıda Sorumluluk
 İhracat Kredi Sigortası
 İşsizlik Sigortası
 İşveren Sorumluluk
 Kredi Kartı İşsizlik Sigortası
 Kobi Sorumluluk
 Kaçırılma/Fidye/Şantaj Sigorta
 Koleksiyonlar Sigorta Poliçesi
 Maden İşçisi Zorunlu FerdiKaza
 Menkul Kıymetler Sigortası
 Multi Medya Mesleki Sorumluluk
 Nakliyat Sorumluluk
 Devlet Destekli Alacak Sigorta
 Ticari Alacak Sigortası
 Ticari Yangın
 Ticari Sorumluluk
 Teknoloji Mesleki Sorumluluk
 Taşınan Para Sigortası
 Ürün Sorumluluk
 Ürün Geri Çekme
 Yurtiçi Kredi Sigortası
 Yönetici Sorumluluk

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Şirketin ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetici ve müdürü vasfı ile görevlerini yerine getirirlerken yaptıkları hatalar nedeniyle oluşan zararların kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat tutarları, resmi kurumlar tarafından kendilerine kesilen idari para cezaları ve dava sonucu oluşan savunma masrafları teminat altına alınır.

Kimler Sigortalı’dır?

Şirkette ve bağlı ortaklıklarında görev yapan yönetim kurulu üyeleri (bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere), yöneticiler, müdürler ve çalışanlar

Sözleşme döneminde iktisap edilen ve şirketin bağlı ortaklığı olan şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri ve çalışanları

Sözleşme döneminde emekli olan yönetim kurulu üyesi, yönetici, müdür veya çalışan

Şirketin görevlendirmesi üzere bağlı ortaklık olmayan bir şirkette görev yapan yönetim kurulu üyeleri (bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere) ve yöneticiler

Hangi Zararlar Ödenir?

Sigortalının kusuru veya ihmali nedeniyle sorumluluklarını tam olarak yerine getirememesi sonucu zarara uğrayan üçüncü şahsın talep ettiği tazminatlar

Bu üçüncü şahıslar kimler olabilir?

*Hissedarlar, ortaklar

*İlgili resmi kurumlar, devlet kurumları

*Alacaklılar

*Rakip firmalar

*Müşteriler

*Şirketin iş yaptığı diğer firmalar (tedarikçi firmalar)

*Sigortalının çalıştığı şirket

*Şirket çalışanları

*Tasfiye memurları

Sigortalıya karşı dava açılmış ise oluşan savunma masrafları

Sigortalı hakkında başlatılan soruşturma sonucu maruz kalınan masraflar

Soruşturmalar ve tazminat talepleri dışında oluşan diğer kritik olaylar sonucu maruz kalınan masraflar

Sigortalının malvarlığına rehin konması, haciz, sigortalının gözaltına alınması veya başka bir ülkeden sınırdışı edilmesi sonucu oluşan kovuşturma giderleri

Sigortalının kaçırılması sonucu oluşan masraflar

Herhangi bir kritik olay sonucunda sigortalının itibarının zedelenmesi sonucu maruz kalınan masraflar

Sigortalıya resmi kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları

Maddi hasar ya da bedensel yaralanma olayına istinaden sigortalılara karşı açılan davalar sonucu oluşan savunma masrafları 

Sigortalı aleyhine şirketin bir çalışanı tarafından yönetilen ve şirketin istihdam uygulamaları ile ilgili olan talepler

İstihdam uygulamaları ile ilgili olarak manevi tazminat davaları sonucu sigortalının ödemek zorunda olduğu zararlar;

İSTİHDAM UYGULAMALARI ?

* Haksız yere işten çıkarılma

* İş sözleşmesinin fesh edilmesi

* İş sözleşmesinin ihlal edilmesi

* İstihdamla ilgili yanlış beyanlar

* Haksız yere işe almama veya terfi ettirmeme,

* Haksız yere kariyer imkanlarından mahrum bırakma

* Haksız biçimde disiplin işlemine tabi tutma

* Doğru iş referansı vermeme; haksızca mevki vermeme

* Hatalı performans değerlendirmeleri

* Her türlü cinsel veya işyeri veya ırkçı veya engellilik haline ilişkin taciz (tacize müsait bir çalışma ortamını oluşturma iddiaları da dahil olmak üzere)

* Doğrudan veya dolaylı, kasti veya kasti olmayan yasadışı ayrımcılık
yeterli çalışan politika ve prosedürleri sağlamamamisillemeler (lokavt da dahil olmak üzere)

 .  Sigortalının yasal bakımdan hakkı olmayan kazanç veya avantaj kazanması veya sigortalının herhangi bir suistimal veya dolandırıcılık eylemleri dava sonucu netleşinceye kadar oluşan savunma  masrafları

 . Eğer sigortalının bu yukarıda belirtilen fiileri yaptığı kanıtlandığı ve dava sonucu nihaileştiği takdirde tüm ödenen savunma masrafları sigortacıya geri ödenir.

 · Sigortalı kişinin de davalı olduğu şirket namına açılan davalar ve yöneltilen talepler

 · Şirketin eski bir yöneticisi, müdürü veya çalışanınca yapılan talepler ve sigortalı kişi aleyhine açılan davalar

 · Şirketin iflas memuru, kayyımı veya tasfiye memuru tarafından doğrudan veya dolaylı olarak şirket adına yapılan tüm talepler

 · Şirketin iflas etmesi sonucu ortaklar ve alacaklıların açacağı davalar sonucu sigortalının ödemek zorunda olduğu tazminat tutarları (Sigortalının kusurunun ispatlanması gerekmektedir)

 · Çevre kirliliği ile ilgili sigortalı aleyhine açılan davalarda şirketin sigortalıyı tazmin etmediği durumlarda oluşan savunma masrafları

 · Sigortalının çevre kirliliği ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmemesi sonucu şirketin uğradığı zararların ortaklar tarafından direkt ve dolaylı olarak talep edilmesi sonucu oluşan zararlar

· Amerika ve Kanada mahkemelerinde açılan davalar hariç olmak üzere şirketin Genel Kurulunda aldığı karar neticesiyle yönetim kurulu üyesine karşı açılan sorumluluk davaları ve talep edilen tazminat tutarları

 Muafiyet (sigortalının herbir hasarda ödemek zorunda olduğu tutar) uygulaması var mıdır?

 Sadece bu programda değerlendirilen şirketler için muafiyet uygulanmaz.

 Bu poliçe bireysel mi yapılır?

 Bu poliçeyi satın alan şirkettir. Bireysel olarak yönetici sorumluluk sigortası yapılmamaktadır.

Hasar örnekleri verebilir misiniz?

ÖRNEK 1: 5 ortaklı bir Anonim şirkette 3 kişilik yönetim kurulu var. Şirket varlıklarından şirket ortaklarından dördünün şahsi harcamaları karşılanıyor. Diğer ortağın kişisel harcamaları karşılanmıyor. Şahsi harcamaların karşılanması yönünde ne bir Genel Kurulu kararı ne de yönetim kurulu kararı yoktur ancak sürekli olarak dört ortağın tüm harcamaları şirket hesabından ödeniyor. Genel kurul yapılmadan şirketin tüm hissedarları hisselerinin tamamını 1.000.000 YTL bedelle beş kişiye satıyor. Bu şekilde eski ortakların hepsi şirketten ayrılıyor.Şirketin yeni ortakları Genel Kurul toplantısı yapıp, aralarından yeni bir Yönetim Kurulu ve denetim kurulu tayin ediyorlar.Yeni yöneticiler TTK.337. maddenin yükümlülüğünü de gözeterek, şirket kayıtları üzerinde yaptıkları incelemede eski ortakların şahsi harcamaları için 500.000 YTL şirket kasasından karşılandığını tespit edip bu durumu denetim kuruluna bildiriyorlar.Genel Kurul toplanıp, eski yönetim kurulu ve denetim kuruluna karşı TTK.341, 340, 309 ve 336. maddeler temelinde şahsi sorumluluk davası açılmasına karar veriyor.Yeni yönetim kurulu avukatları aracılığıyla eski yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler aleyhine 500.000 YTL ve işlemiş-işleyecek faizinin tahsili amacıyla tazminat davası açıyorlar.

ÖRNEK 2: 2001-2004 yılları arasında kayıt dışı bir mal satışında mali sorumlulukları tespit edilen bir şirketin eski yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında mali sorumluluk davası açılmıştır. Toplam 13mn YTL'lik bir şirket zararı oluşmuştur ve inceleme raporuna bağlı olarak eski yönetim ve denetim Kurulu üyeleri sorumlu bulunmuştur.

ÖRNEK 3: Bir factoring şirketi geçtiğimiz yıl içerisinde İcra Müdürlüğü’ne başvurarak, bir şirketin yönetim kurulu başkanı hakkında icra takibi başlatılması talebinde bulundu. Faktoring şirketi, diğer şirketinin kendilerine yaklaşık 300 bin TL borcu bulunduğunu iddia etti. Alacaklı şirketin istemini işleme koyan icra müdürlüğü, önce borçlu olan şirkete bir tebligat gönderdi. Tebligatta, 7 gün içerisinde ya borcun ödenmesi ya da mal beyanında bulunulması istendi. Şirketinin tebligatı yanıtsız bırakması üzerine haciz işlemleri başlatıldı.

ÖRNEK 4: Bir banka, perakendeci bir firmaya karşı kendileriyle yapılan £8.5M değerindeki finansal anlaşma sürecinde sözleşme için esaslı konularda gerçeklerin açıklanmaması iddiasıyla bir dava açmıştır. Belirtilen iştirak için belirlenen tahmini nakit akışı, kredinin sürdürülebilir olmadığını göstermiş ve banka, ilgili yöneticilerin yanıltıcı beyanda bulundukları suçlamasında bulunmuştur.

ÖRNEK 5: Bir şirket, eski yöneticilerinden birine karşı ticari sırları kullanarak zimmetine para geçirdiği yönünde dava açmıştır.

ÖRNEK 6: Bir şirket, rakip firmanın yöneticilerine rekabet kurallarına aykırı davrandıkları yönünde bir dava açmıştır.

ÖRNEK 7:Bir inşaat firmasının yöneticileri, yöneticilerin mükerrer teminatlarına dayanarak faaliyette bulunan bir mimarın yol açtığı hasarlara karşı, sözleşmeler için düzenlenen kesin teminat mektupları nedeniyle, dava edilmişlerdir.

ÖRNEK 8:Bir yönetici, bir ticaret fuarında sipariş kabul edip, ertesi sabah sipariş detaylarını hatırlamadığı için, sözleşmeyi ihlal iddiasıyla dava edilmiştir.

ÖRNEK 9:Bir yöneticiye karşı, bir çalışanının sağlık durumunu gösteren kayıtların ifşası nedeniyle güven ihlaline istinaden dava açılmıştır.

ÖRNEK 10:Cinsel taciz nedeniyle hizmet sözleşmesi işveren(sigortalı) tarafından sonlandırılan bir yönetici, şirketini haksız işten çıkarma ve iftira nedenleriyle başarılı bir şekilde dava etmiştir.

ÖRNEK 11:Bir çalışan hizmet sözleşmesi fesih bildiriminde yapılan hata nedeniyle, şirketinden 500.000TL tutarında tazminat talep etmiştir.

ÖRNEK 12:İlgili resmi kurum, şirket defterlerinde ve faturalarında tutarsızlık bulunan yöneticiler aleyhinde dava açılmıştır.

ÖRNEK 13:Tasfiye sürecindeki bir şirketin iki yöneticisi, şirketin bütçe açığını, şirket müflis olduğu halde hatalı ticari muamelelerde bulunmaları nedeniyle müşterek olarak kişi başı 100.000TL tutarında tazminat ( faiz ve diğer masraflarla) ödemek zorunda kalmışlardır.

ÖRNEK 14:Kötü yönetim nedeniyle meydana gelen olağandışı kayıplarla ilgili olarak hissedarlar tarafından bir şirketin yöneticileri aleyhinde dava açılmıştır. Yöneticiler, suçsuz olduklarını ispatlamışlar ancak yüksek meblağlı mahkeme masrafları ortaya çıkmıştır.

Ne kadar teminat satın almalıyım ve ödemem gereken prim tutarı nedir?

Prim ve teminatlar şu özelliklere uyan şirketler için geçerli olacaktır:

·  Yıllık net satış gelirleri 25mnTL’den az olan

·  Hisseleri borsada işlem görmeyen

·  Daha öncesinde herhangi bir satın alma veya birleşmeye konu olmamış

·  İleriki yıllarda halka arz planlamayan

·  En son mali tablolarına istinaden pozitif bir sermayesi olan ve net kar elde eden şirketler

.  Muafiyet bu program dahilinde uygulanmayacaktır.

.  Şirketin kuruluşundan itibaren eski yöneticilerin de yaptıkları hatalardan dolayı poliçe döneminde yeni yöneticilere yönetilebilecek tazminat talepleri teminat altında olacaktır.

. Poliçenin yenilenmemesi durumunda ve başka bir teminat ile değiştirilmediği takdirde emekli sigortalı kişiler için 6 yıllık uzatılan bildirim süresi uygulanacaktır. Bunun için ek prim talep edilmeyecektir.


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim