Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Finansal Sigortalar
 Asansör Sorumluluk Sigortaları
 Birey Siber Güvenlik Sigortası
 Veri Koruma Sorumluluk
 Cyber Edge
 Çevre Kirliliği MaliSorumluluk
 Eczane Sorumluluk
 Emniyeti Suistimal Sigortası
 Enerji ve Mühendislik
 Gayrimenkul Değerleme Kurumu
 Gıda Sorumluluk
 İhracat Kredi Sigortası
 İşsizlik Sigortası
 İşveren Sorumluluk
 Kredi Kartı İşsizlik Sigortası
 Kobi Sorumluluk
 Kaçırılma/Fidye/Şantaj Sigorta
 Koleksiyonlar Sigorta Poliçesi
 Maden İşçisi Zorunlu FerdiKaza
 Menkul Kıymetler Sigortası
 Multi Medya Mesleki Sorumluluk
 Nakliyat Sorumluluk
 Devlet Destekli Alacak Sigorta
 Ticari Alacak Sigortası
 Ticari Yangın
 Ticari Sorumluluk
 Teknoloji Mesleki Sorumluluk
 Taşınan Para Sigortası
 Ürün Sorumluluk
 Ürün Geri Çekme
 Yurtiçi Kredi Sigortası
 Yönetici Sorumluluk

Gayrimenkul Değerleme Kurumu

Bu sigorta ile Sigortacı; Sigortalının ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlamakta olduğu değerleme raporlarında gerçeğe aykırı bir değer takdiri yapılması ya da değeri etkileyecek bir bilginin verilmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı, Sigortalıyı poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.1. maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre sigorta eder.

Teminat Kapsamı

a) Bir tazminat talebinin bu sigorta kapsamında sigortacı tarafından karşılanabilmesi için,

• Tazminata konu değerleme işlemiyle ilgili olarak Sigortalının Türkiye Değerleme

Uzmanları Birliği tarafından hazırlanan ekli “Türkiye Değerleme Standartları Uygulama

Kılavuzu – 1” de yer alan esaslara tümüyle uymuş olması;

• Poliçede belirtilen sigorta süresi içinde veya geriye dönüş tarihinden önce olmamak

kaydı ile poliçe başlangıç tarihinden önce gerçekleşen ve sigortalının sorumluluğunu

gerektiren bir olay dolayısıyla poliçe süresi içinde meydana gelmiş olan bir zararla ilgili

bulunması ve

• Tazminat talebinin sigortalıya poliçe süresi içinde iletilmiş olması

zorunludur.

* Bu koşulların tamamı hep birlikte gerçekleşmediği sürece, sigortacının sorumluluk

sigortası kapsamında hiçbir ödeme yükümlülüğü doğmaz.

Uzatılmış Bildirim Süresi

Sigortalının SPK listesinden çıkarak mesleki faaliyetlerine son vermesi ve buna bağlı olarak poliçenin

iptali veya yenilenmemesi durumunda 3 yıllık uzatılmış talep bildirim süresi uygulanacaktır. Bu

çerçevede, geriye dönüş tarihi ile poliçe bitim tarihi arasında verilen hizmetlerden kaynaklanmak

koşuluyla uzatılmış bildirim süresi boyunca Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat talepleri teminat

kapsamına dahil olacaktır.

b) Geriye dönüş tarihi, yeni düzenlenen poliçelerde poliçe başlangıç tarihinden 12 ay öncesi, ara

vermeden yenilenen poliçelerde ise, yenilenen tüm poliçelerin Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel

Şartlarının A.1. maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre düzenlenmiş olması kaydıyla, ilk düzenlenen

poliçenin başlangıç tarihinden 12 ay öncesidir.

c) Bu sigorta, sigortalı aleyhine ileri sürülmüş olan haklı tazminat taleplerinin karşılanmasını veya

haksız yahut aşırı tazminat taleplerine karşı sigortalının yapacağı savunmaya yardımcı olunması

durumlarını teminat altına alır.

Herhangi bir tazminat talebine karşı Sigortalı adına savunma yapılması sebebiyle maruz kalınan

masraf ve harcamalar Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen ücreti geçmemek kaydıyla teminat

limitinin %10’u ile sınırlıdır. Sigortalı aleyhine tazminat talebinin mahkemece kabul edilmesi

durumunda talep sahibinin avukatlık masrafları bu limitin içinde değerlendirilir.

d) Poliçe, üzerinde yazılı olan vade bitim tarihinde sona erer. Yeni bir dönem için sigorta teminatının

sağlanması ancak tarafların bu hususta yazılı olarak açıkça anlaşmaları ile mümkün olacaktır.

e) Coğrafi Saha / Yetkili Mahkeme: Türkiye / Türk Mahkemeleri’dir.

f)Sigortalının gözetimi altında faaliyet gösteren üçüncü şahıslar tarafından yürütülen veya planlanan

işlerdeki kusurlar sebebiyle sigortalıya düşecek yasal sorumluluklar teminata dâhildir. Söz konusu

üçüncü şahısların kendi sorumluluklarına ilişkin olarak Sigortacının bu şahıslara rücu hakkı saklıdır.

g) İşbu poliçe sigortalının, SPK tarafından oluşturulan Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketleri

listesinde yer alması kaydıyla düzenlenmiş olup aksi halde sigortacının yükümlülüğü ortadan kalkacaktır

h) Bu poliçeyle sağlanan teminat sigortalı tarafından sunulan değerleme hizmetindeki

hata/kusur/eksiklik nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayacağı parasal zararlarla sınırlıdır. Gerçeğe aykırı

bir değer takdiri yapılmış olması halinde sigorta, takdir edilen değer ile ilgili gayrimenkulün gerçek

değeri arasındaki farkı peşinen karşılamayı taahhüt etmemekte; bu hata dolayısıyla üçüncü kişilerde

oluşan gerçek parasal kayıp/zararı poliçe limitine kadar karşılamaktadır. Değerleme hizmetinin bir

banka tarafından verilen krediye güvence teşkil etmek üzere verilmiş olması durumunda talebin

iletildiği tarihe kadar tahsil edilmiş tutarlar zarar sayılamayacağından bu tutarlar Sigortacı tarafından

ödenecek tazminat tutarından düşülecektir.

i) Değerleme yapılması amaçlanandan farklı bir gayrimenkul üzerinde değerleme yapılması veya

değerlemeye konu binanın henüz inşa edilmemiş olduğu hallerde hatalı olarak değerlemenin inşa

edilen başka bir bina üzerinden yapılmasından dolayı Sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar

poliçe hükümleri çerçevesinde yıllık toplamda poliçede belirtilen olay başı limit ile sınırlı olarak

teminat kapsamındadır. Bu limit poliçe üzerinde belirtilen teminat limitlerinin içerisinde kabul edilecek

olup söz konusu limitlerin üzerine eklenmeyecektir.

Teminat Limiti

Bu sigortanın yürürlük süresi içinde meydana gelecek zararlardan kaynaklanan tazminat talepleriyle ilgili olarak Sigortacının sorumluluğu, bu taleplerin araştırılması, bunlara karşı savunma yapılması veya bunların bir sulh anlaşmasıyla sona erdirilmesi için gerekli masrafların tamamı bakımından, olay başına ve toplamda poliçede belirtilen limiti geçmeyecektir.

Bir talep durumunda, talebin yapıldığı tarihte geçerli olan poliçenin teminat limiti ve şartları esas

alınacaktır.

Bir dizi tazminat talebine yol açan bir hal, aşağıdaki koşullarla tek bir olay olarak kabul edilecek ve riziko

Sigortacıya ilk yazılı tazminat talebinin yapıldığı anda gerçekleşmiş sayılacaktır.

a) Tek bir kusurlu eylem veya kaçınmanın yol açtığı farklı zararlara ilişkin tüm tazminat talepleri (aynı

veya benzer sebepten kaynaklanan kusurlu eylemler veya kaçınmalar, hukuksal veya finansal

açıdan bağlantılı olmak kaydıyla tek bir eylem veya kaçınma olarak kabul edilecektir),

b) Aynı zarara yol açan birden fazla eylem veya kaçınma ve/veya

c) Aynı tazminat talebinin aynı poliçe ile teminat altına alınan birden fazla sorumlu kişiye karşı

yöneltilmiş olması.

Muafiyet

Sigortacının teminat kapsamındaki her bir tazminat talebine ilişkin sorumluluğu, tazminat talebi tutarı ile talebin yerinde olup olmadığının araştırılması ve savunulmasına ilişkin olarak yapılan giderlerin toplamının poliçe üzerinde belirtilen muafiyet tutarını aşan kısmıyla sınırlıdır.

İstisnalar

Bu sigorta aşağıdaki durumlardan kaynaklanan tazminat taleplerini karşılamaz;

a) Aşağıda yazılı tüzel ve gerçek kişilerin öne süreceği tazminat talepleri;

-Sigortalı tarafından yönetilen tüzel kişilikler

-Sigortalının veya 3.dereceye kadar yakınlarının ortak olduğu şirketler

-Sigortalı veya 3.dereceye kadar yakınları tarafından ağırlıklı _____olarak kontrol edilen şirket ve diğer

tüzel kişilikler

-Sigortalı tarafından istihdam edilenler.

b) Bedeni zararlar ve mal/eşya zararları ile bunlara ilişkin her türlü netice zararı,

c) Herhangi bir kusurlu eylem ya da kaçınma nedeniyle meydana gelebilecek kar kaybı, pazar kaybı ya da benzeri her türlü dolaylı zararlara (netice zararlarına) ilişkin tazminat talepleri;

d) Sigortalının istihdam ettiği kişilere karşı işveren sıfatıyla iş hukuku uyarınca sorumlu tutulabileceği

her türlü zarar veya kayıpla ilgili tazminat talepleri;

e) Kıyı ötesi (offshore) veya su altındaki proje/işlere yönelik mesleki hizmetlerden doğan tazminat

talepleri;

f) Poliçede belirtilen mesleki faaliyetle ilgili üstlenilen işin tamamı veya bir kısmı için belirlenen zaman

limitine uyulmamasından kaynaklanan zararlarla ilgili tazminat talepleri;

g) Verilen özel taahhüt ve garantilerden doğan zararlarla ilgili tazminat talepleri;

h) Bilgisayar yazılım ve donanımı, gömülü elektronik yonga, entegre devre ya da bilgisayar ekipmanı

içinde bulunmayan benzer aygıt veya bu aygıtlara bağımlı sistemlerle doğrudan veya dolaylı

olarak bağlantısı bulunan, bunlardan kaynaklanan veya bunları içeren her türlü zarar;

i) Aşağıdaki olaylar sonucunda veya onlarla ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı olarak oluşan kayıp

veya zararlara ilişkin tazminat talepleri:

• Savaş, istila, yabancı düşman hareketleri, ya da savaş benzeri operasyonlar (savaş ilan

edilmiş olsun olmasın) ve/veya iç savaş

• Askeri isyan, halk ayaklanması boyutlarına ulaşan iç kargaşa, askeri ayaklanma, isyan,

devrim, askeri güç ya da zor kullanımı

• Bir kişi ya da bir örgüt adına ya da onunla bağlantılı olarak hareket eden kişilerin

yaptıkları terör eylemleri. Burada terör eylemleri siyasal amaçlar doğrultusunda şiddet

kullanımı anlamına gelmekte olup topluma veya toplumun bir bölümüne korku salmak

niyetiyle yapılan şiddet eylemlerini de içermektedir.

Sigortacının bu istisna hükmü çerçevesinde kapsam dışı tuttuğu kayıp veya hasarlarla ilgili her

türlü dava veya takibatta söz konusu kayıp ya da zararın teminat kapsamında olduğunu ispatlama

yükümlülüğü Sigortalıya ait olacaktır.

j) Poliçede belirtilen geriye dönüş tarihi ile sigorta sözleşmesinin yapıldığı tarih arasındaki sürede

gerçekleşen ve sigortalının kendisine karşı bir tazminat talebi ile sonuçlanacağını bildiği yahut

hesaba katmak zorunda olduğu veya öğrenmekten bilinçli olarak kaçındığı bir olaydan

kaynaklanan veya aynı süre içinde sigortalıya karşı ileri sürülmüş tazminat talepleri

k) İftira ya da karalama sonucu meydana gelebilecek zararlarla ilgili tazminat talepleri;

l) Doğal afetler sonucunda meydana gelebilecek zararlara ilişkin sorumluluklar;

m) Sigortalının, bir tüzel kişinin yönetim kurulu veya denetleme kurulu başkanı veya üyesi sıfatıyla ya

da kayyum veya tasfiye memuru gibi bir resmi görevli sıfatıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden doğan

sorumluluklar;

n) Başka ülkelerin yasal düzenlemelerine ilişkin her türlü hizmet sonucu doğan zararlarla ilgili

tazminat talepleri;

o) Sigortalının veya çalışanlarının kasten sebep oldukları zararlar ve / veya suç teşkil eden

hareketleri sonucunda doğan tazminat talepleri;

p) Ticari ve / veya endüstriyel sırların saklanmaması, kötüye kullanılması sonucu meydana

gelebilecek zararlar;

Sigortalının Yükümlülükleri

a) Sigortalı her zaman için sunmuş olduğu hizmetler ile ilgili olarak doğru ve detaylı kayıt tutacak ve

tazminat talebiyle ilişkili kayıtları sigortacı ve / veya temsilcilerinin inceleme ve yararlanmasına açık

bulunduracak, Sigortacının talep edebileceği her türlü bilgi, yardım ve imzalı beyanı Sigortacı veya

onun temsilcilerine verecektir.

b) Bu sigorta ile verilen teminat kapsamı dahilinde, Sigortalıya yöneltilecek tazminat talepleri hakkında

karar verme hak ve yetkisi Sigortacıya aittir.

Sigortalı, Sigortacının bilgisi ve onayı olmaksızın, bu poliçe ile teminat altına alınan bir zarara ilişkin

tazminat talebinde bulunan hiçbir kişi ya da kurum ile sulh olamaz ya da bu kişi ya da kurumlara

karşı sorumluluğunu tamamen veya kısmen kabul veya ikrar edemez, tazminat ödeyemez veya

tazminata mahsuben ödemede bulunamaz. Aksi durumların tespiti durumunda Sigortalı, sigortadan

kaynaklanan bütün haklarını kaybeder ve sigorta korumasından hiç bir şekilde yararlanamaz.

Sigortacı, bu poliçe konusunu oluşturan tüm tazminat talepleriyle ilgili olarak, kendi yapacağı

değerlendirmeyi takiben, talebin kesin bir mahkeme kararı ile sonuçlanmasını beklemek ya da

tazminat talebinde bulunan kişi ile dilediği zamanda uygun gördüğü tutar üzerinden sulh olmak

konusunda mutlak şekilde söz sahibidir.

c) Sigortacı, işbu poliçe kapsamında ödemiş olduğu tazminat tutarı için hukuken Sigortalı yerine geçer

ve Sigortalının sorumluluğuna eylem ve tutumuyla yol açan kişi ve kuruluşlara rücu etme hakkını

kazanır. Sigortalı, rücu hakkının kullanılmasına yararlı olabilecek Sigortacının talep edebileceği her

türlü bilgi, belge, yardım ve imzalı beyanı Sigortacı veya onun temsilcilerine verecektir,

Başka Sigortalar

Bu sigorta ile teminat altına alınan bir sorumluluk, aynı zamanda başka bir sigorta ile de temin edilmiş olduğu takdirde işbu sigorta diğer sigortalarla beraber 'müşterek sigorta' teşkil eder.

Her halde, Anadolu Sigorta tarafından düzenlenen birden fazla poliçe mevcut bulunmakta ise, bunlardan teminat limiti fazla olan dikkate alınır ve Anadolu Sigorta bütün tazminat talepleri bakımından en fazla bu limite kadar sorumlu olur.

Teklif Hazırlanabilmesi İçin Gerekli Ön bilgiler

Teklif verilmeden önce aşağıdaki bilgilerin sigortalıdan alınarak teklif soru formuna  not edilmesi gerekmektedir.

a. Sigortalının poliçe dönemine ilişkin tahmini rapor sayısı;

b. Son 3 yıllık hasar bilgisi.Tarife Fiyatları

Teminat Limiti, Muafiyet ve Primler (TL)

Poliçenin ara vermeden yenilenmesi durumunda, yenileme poliçesinin düzenlendiği tarihte geçerli olan

tarife fiyatları üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda

Devamlılık indirimi uygulanır.

- 1. Yenilemede: %5

- 2. Yenilemede: %10

- 3. Yenilemede: %15

- 4. ve daha sonraki yenilemelerde: %20


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim