Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Sorumluluk Sigortaları
 Avukat Mesleki Sorumluluk
 Avukatlar Niçin SigortaYapmalı
 Avukat Poliçe Kullanımı
 Avukat Ödenen Hasarlar
 Acente Mesleki Sorumluluk
 B.Denetçi Mesleki Sorumluluk
 B. Denetçi Poliçe İstisnaları
 Bağımsız Denetçi Hasar Örneği
 Belgelendirme Mes. Sorumluluk
 Doktor Mesleki Sorumluluk
 Doktorlar Niçin SigortaYapmalı
 Marka Vekilliği Sorumluluk
 Mimar&Müh Mesleki Sorumluluk
 OSGB/İSG/İŞ Güvenliği Uzmaları
 OSGB Sıkça Sorulan Sorular ?
 Özel Güvenlik Sorumluluk
 Patent Vekilliği Sorumluluk
 SMMM Mesleki Sorumluluk
 SMM Sıkça Sorulan Sorular
 SMMM Teminat Karşılaştırma
 SMMM & YMM Ödenen Hasar
 Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk
 Veteriner Mesleki Sorumluluk
 YMM Mesleki Sorumluluk
 Mesleki Sor. Sig. Gnl Şartları

Mimar&Mühendis Mesleki Sorumlu

MİMAR VE MÜHENDİS MESLEKİ SORUMLULUK

ANA TEMİNATLAR:

 • Mesleki Sorumluluk: 

Meslek mensubunun 3.şahıslar ve ilgili kurum/kuruluşlara karşı mesleki hizmetini yerine getirememesi nedeni ile poliçe dönemi içerisinde tarafından talep edilebilecek tazminat tutarını karşılamaktadır.

 • Fikri Mülkiyet: 

Sigortalının bir fikri mülkiyet hakları ihlal’i nedeniyle talep edilen tazminat teminat altındadır.

 • Fikri Mülkiyet Hakları: 

Fikri mülkiyet, eşya olmadığı gibi, somutlaştığı eşyadan da farklı bir varlığa sahiptir. Bu nedenle de farklı bir hukuki rejime tabidir. Örneğin, maddi bir varlığı bulunan kitap nüshası eşya hukukuyla korunur. Buna karşılık kitapta tecessüm etmiş eser ise, fikri mülkiyet hukukunun ilgi alanına girer. Bu bağlamda bir kitap nüshasını (eşyayı) satın alan kimse sadece o kitap nüshasına sahiptir. O kişi aynı zamanda kitapta cisimleşmiş eseri, yani fikri ürünü satın almamıştır. Kitabı satın alan kişi söz konusu kitaptan faydalanabilir, piyasadan satın aldığı nüshaların başkalarına satışını da yapabilir. Ancak kitabı çoğaltarak piyasaya sunamaz. Aksi halde korsanlık eylemini işlemiş demektir. Yine bir tabloyu satın alan kişi sadece tablonun maddi mülkiyetine sahiptir. O tablo üzerindeki fikri ürün, yani eserin mülkiyeti onu meydana getiren ressamda kalır. Bu kural markalı ve patentli ürünler bakımından da geçerlidir.

 • Hakaret: 

Sigortalının başkalarına hakaret etmesi nedeniyle talep edilen tazminat teminat altındadır.

 • Dolandırılıcılık/Sahtekarlık:

Herhangi bir Çalışan’ın hile, dolandırıcılık ve sahtekarlık gibi faaliyetlerde bulunması sonucu Üçünçü Şahıs’ları zarara uğratması nedeniyle Talep edilen tüm Tazminat’ı bilfiil bu faaliyetlerde bulunmayan Sigortalı adına ödenir.

 • Savunma Masrafları : 

Meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin savunması için harcanan masrafları teminat altına alır.

 • Kişisel Veri Koruması: 

Kişisel Veri Kullanıcısı tarafından Kişisel Veri Koruması’na ilişkin bir ihlalin gerçekleşmesi nedeniyle Talep edilen tüm Tazminat Sigortalı adına ödenir. Bu ek teminat, Sorumluluk Limiti’nin bir parçası olup ve buna eklenmeyecektir. 10,000 TL tutarında bir Alt Sorumluluk Limiti’ne tabidir.

 • Soruşturmaya Katılım Masrafları: 

Poliçe teminatında bildirilen bir Talep ile ilgili bir Soruşturma’ya katılan kişiler için, mahkemede bulundukları her gün için, günlük masraflar belli limitler dahilinde karşılanacaktır.

EK TEMİNATLAR:

 • Yargı Benzeri Masrafları: 

“Savunma Masrafları” Sigortalı’ya karşı soruşturma yetkisine sahip ya da bu gibi durumlarda hüküm verme yetkisine sahip herhangi bir kamu kuruluşu ya da meslek birliği tarafından yapılan herhangi bir şikayetin Sigortalı tarafından ya da Sigortalı adına araştırılması, savunması, dava açılması ya da temyizi safhasında yapılan her türlü makul ücret, harcama ve masrafları kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

 • Kayıp Dökümanlar:

Meslek mensubunun yasal sorumluluğunda bulunan ancak poliçe dönemi içinde tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan mükelleflere ait dökümanları yenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri karşılar.

 • Sözleşme döneminde iktisap edilen İştirakler Teminatı:

Poliçe teminatı Sigortalı’nın poliçe başlangıç tarihinden sonra satın alacağı ya da kuracağı herhangi bir İştirak’i poliçede belirtilen hususların sağlanması koşuluyla kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

 • Uzatılan Bildirim Süresi: 

Sigortacı’nın bu poliçeyi fesh etmesi veya yenilememesi durumunda bu ilave teminat çalışır.

 • Uzman Tasarımcılar: 

Sigortacı, herhangi bir Uzman Tasarımcı’nın Mesleki Hizmeti’ni Yerine Getirememesi nedeniyle Sigortalı’nın sözü edilen Uzman Tasarımcı’ya karşı rücu hakkından feragat etmemiş ya da rücu hakkını kaybetmemiş olması durumunda Talep edilen tüm Tazminat’ı Sigortalı adına ödeyecektir.

 • İletişim Masrafları: 

Sigortacı, Sözleşme Dönemi içerisinde Sigortalı tarafından: police altında teminat altına alınmış bir Talep nedeniyle Sigortalı’nın itibarına gelen zararı hafifletmek için; ya da Sigorta Ettiren’in ya da herhangi bir İştirak’inin herhangi bir ortak, direktörü ya da yöneticisinin beklenmedik ölümü ya da yeterli performans gösterememe durumuna bağlı olarak Sigorta Ettiren ya da herhangi bir İştirak’inin katlanacağı herhangi bir potansiyel iş durması masraflarını hafifletmek amacı ile yapılan İletişim Masrafları’nı poliçede belirtilen koşullar doğrultusunda karşılayacaktır.

 


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim