Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Sorumluluk Sigortaları
 Avukat Mesleki Sorumluluk
 Avukatlar Niçin SigortaYapmalı
 Avukat Poliçe Kullanımı
 Avukat Ödenen Hasarlar
 Acente Mesleki Sorumluluk
 B.Denetçi Mesleki Sorumluluk
 B. Denetçi Poliçe İstisnaları
 Bağımsız Denetçi Hasar Örneği
 Belgelendirme Mes. Sorumluluk
 Doktor Mesleki Sorumluluk
 Doktorlar Niçin SigortaYapmalı
 Marka Vekilliği Sorumluluk
 Mimar&Müh Mesleki Sorumluluk
 OSGB/İSG/İŞ Güvenliği Uzmaları
 OSGB Sıkça Sorulan Sorular ?
 Özel Güvenlik Sorumluluk
 Patent Vekilliği Sorumluluk
 SMMM Mesleki Sorumluluk
 SMM Sıkça Sorulan Sorular
 SMMM Teminat Karşılaştırma
 SMMM & YMM Ödenen Hasar
 Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk
 Veteriner Mesleki Sorumluluk
 YMM Mesleki Sorumluluk
 Mesleki Sor. Sig. Gnl Şartları

Kim Bağımsız Denetçi Olabilir?

 
a)Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamuyönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği YükseköğretimKuruluncatasdikedilmişyabancıyükseköğretim kurumlarından en az
 
 lisans seviyesinde mezun olması veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilimdallarından en azlisansüstü seviyesinde diploma almışolması,
 
b) Meslek mensubu olması,
 
c) Türkiye’de yerleşik olması,
 
ç) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunması,
 
d) 15 inci maddede belirtilen uygulamalı mesleki eğitimi tamamlamış olması,
 
e) 16 ncımaddede belirtilen denetçilik sınavında başarılı olması,
 
f) 26/9/2004 tarihlive 5237 sayılıTürkCeza Kanununun53 üncümaddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
 
 birsuçtan dolayı biryılveya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış veya hükmün açıklanması geribırakılmış olsa
 
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar,
 
devlet sırlarına karşı suçlarve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
 
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
 
kaçakçılı ksuçlarından mahkûmiyetiolmaması,
 
g) Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından iptal edilmemiş olması
 
ğ) Bağımsız denetim mesleğinin gerektirdiği şeref ve haysiyete uymayan bir durumunun bulunmaması, olumsuzbir itibara
 
sahip olmaması,şartlarını taşıması gerekir.
 
*** Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile, 15 yıllık mesleki tecrübesi bulunan SMM ve YMM’ler sınava girmesine gerek yoktur. ( Yayıma girme tarihi 31/12/2014)

Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim