Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Sorumluluk Sigortaları
 Avukat Mesleki Sorumluluk
 Avukatlar Niçin SigortaYapmalı
 Avukat Poliçe Kullanımı
 Avukat Ödenen Hasarlar
 Acente Mesleki Sorumluluk
 B.Denetçi Mesleki Sorumluluk
 B. Denetçi Poliçe İstisnaları
 Bağımsız Denetçi Hasar Örneği
 Belgelendirme Mes. Sorumluluk
 Doktor Mesleki Sorumluluk
 Doktorlar Niçin SigortaYapmalı
 Marka Vekilliği Sorumluluk
 Mimar&Müh Mesleki Sorumluluk
 OSGB/İSG/İŞ Güvenliği Uzmaları
 OSGB Sıkça Sorulan Sorular ?
 Özel Güvenlik Sorumluluk
 Patent Vekilliği Sorumluluk
 SMMM Mesleki Sorumluluk
 SMM Sıkça Sorulan Sorular
 SMMM Teminat Karşılaştırma
 SMMM & YMM Ödenen Hasar
 Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk
 Veteriner Mesleki Sorumluluk
 YMM Mesleki Sorumluluk
 Mesleki Sor. Sig. Gnl Şartları

SMM Sıkça Sorulan Sorular

Tarih :     12.09.2013

Değerli Müşterilerimiz

Finansal Sigortalar branşında,özellikle SM/SMM/ Mesleki Sorumluluk  aşağıdaki hususlara, önemle dikkatinizi çekmek istemekteyiz. Yanlış bilgilendirmelerin  önüne geçilmesi ve bu hususlarda yaşanan görüşme trafiğinin azaltılması adına belirtilen hususlara dikkat edilmesini rica eder, her zaman göstermiş olduğunuz destek ve işbirliğinizi beklediğimizi iletmek isteriz. Mesleki Sorumluluk poliçesi hakkında herhangi bir sorunuz olması halinde aşağıdaki irtibat adres ve numaralarından bizlere ulaşmanızı  rica eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Mustafa Anur Finansal Sigortalar Hasar Servisi

GULF SIKÇA SORULAN SORULAR;

 1.       Mesleki Sorumluluk Poliçesinin Konusu nedir?

Sigortalı Mali Müşavir'in mesleki faaliyetini ifa ederken yaptığı hatalı ve/veya Kusurlu fiillerinden dolayı mükellef adına ilgili resmi kurumlar tarafından kesilen /kesilebilecek; İdari ParaCezaları, Özel Usulsüzlük ve Usulsüzlük cezaları, Vergi Ziyai Cezası, Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık zammı muafiyet  hükmü saklı  kalmak Şartı dahilinde değerlendirmeye alınır.

ANCAK;

-   Mükellefin kendi hatasındanileri gelen zarar talepleri

-   Direkt olarakmeslek mensubu adına kesilen cezalar ile poliçede yazılı  limitler

-   3.bir  Şahıs veya kurumdan zarar talebi gelmeksiziniletilen talepler poliçenin konusunu oluşturmaz.

2.   Mesleki Sorumluluk PoliçesiGULF Sigorta 'dan YENİLENMEDİĞİNDE, poliçenin vade bitiminden sonra gelen hasar ihbarları poliçe kapsamında mıdır?

Hasar ihbarlarının GULF Sigorta'ya yapıldığı tarih itibari ile yürürlükte geçerli bir Mesleki Sorumluluk Poliçesinin olması gerekmektedir.

İlgili Poliçemiz Olay Esaslı DEĞİL  TALEP  ESAS ‘LI: bir poliçedir.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A.1     b maddesi uyarınca, GULF Sigorta tarafından tanzim edilen Mesleki Sorumluk Sigorta Poliçesi, poliçe Üzerinde de belirtildiği üzere" claims  made ( talebe dayalı )sigorta poliçesidir. ilgili poliçede " Sigortanın Konusu" başlıklı madde de açıkça 'Bu poliçe ancak bir Üçüncü'.Şahıs tarafından Sigortalı aleyhine   Sözleşme Dönemi'ndeilk kez Talep'te bulunulması VE aynı Sözleşme Dönemi'nde Sigortacıya ihbar edilmesi halinde geçerli olacaktır. "şeklinde derç edilmiştir.

Her ne kadar hasarın dayanağı olan ve ceza işletilen dönemler poliçe geriye yürürlülük suresi içerisinde olsa bile, poliçe teminatının işlerliliği açısından Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında öngörüldüğü şekilde ihbar tarihi itibari ile geçerli bir poliçenin olması gerekmektedir.Aksi halde, hasar talebi poliçe kapsamında değerlendirilemez.

 3.        UZATILAN BİLDİRM SÜRESİ nedir ?

 Meslek Mensubu GULF Sigorta 'dan poliçeyi yenilemediği takdirde, Uzatılan Bildirim Suresinden yararlanma hakkı var mıdır?

Uzatılan Bildirim Süresi; Sigortacı' nın poliçeyi yenilememesi durumundaSigorta Ettiren bu yenilememenin yürürlüğe girdiği tarihten itibarenilk 30 gün içinde,ilk kez bu dönemde Sigortalı 'ya talepte bulunulmuş olmak şartı  ile herhangi bir Talep'i Sigortacı' ya ihbar etmek hakkına sahiptir. Sigortalı tarafından prim ödenmemesi veya bu poliçe koşullarına aykırılık da bulunulması ve bu poliçenin veya teminatın değiştirilmesi halinde uzatılan bildirim suresi uygulanmayacaktır.Ayrıca, SİGORTALI tarafından poliçenin yenilenmemesi halinde bu süre İŞLEMEZ.

4.      Sigortalının Mesleki hatasından kaynaklanan,fakat GULF Sigorta tarafından poliçe tanzim        edilmeden önce bilgisi dahilinde olan, beklediği cezalarpoliçe kapsamında mıdır?

Sigortalı 'nın poliçe başlangıç tarihinden önce bilgisi dahilinde olan    ancak henüz kesinleşmemiş olan durumlar,beklediği cezalar,önceden yapılmış veya halihazırdaki bir talep veya talebe neden olabilecek herhangi bir durumun poliçenin başlangıç tarihinden önce/ itibaren Sigortalı tarafından makul olarak bilindiği (poliçe vadesi öncesi devam eden vergi incelemesi, poliçe vadesi öncesi ve yasal süresinden sonra gecikmeli olarak beyanname / bildirge / bildirimlerin verilmesi, cezalara itiraz edilmesi vb ) haller teminat kapsamında DEĞİLDİR. İşte bu nedenle poliçe tanzim ederken veya poliçe yenilemelerinde sigortalılara beklenen ve/veya haberdar olunan herhangi bir ceza devam eden bir vergi incelemesi, denetim, yargılama/ itiraz sureci vs olup olmadığı hususunda bilgi sorulmalı ve yazılı cevap alınmalıdır. (Müşterinin imzaladığı beyan formu içeriği ÖNEMLİDİR... )

Hasara konu edilen beyannamenin, bildirgenin, bildirimin yasal süresinden sonra ve poliçe vadesi öncesinde verilmesi (hata fark edildikten sonra poliçe alınması ) veya Kurum tarafından herhangi bir hataya ilişkin yazılı / sözlü uyarı yapılması, Kurumun poliçe vadesi öncesinde bir denetim Başlatması  halinde cezaya konu olan / olabilecek hatanın poliçe yapılmadan önce bilindiği kabul edilir.

 5. Sigortalı 'nın, mevcut poliçesinin yenilenmesi durumundageriye yürürlük ne olacaktır?

Sigortalı' nın ara vermeden poliçesini yenilemesi durumunda, geriye yürürlük tarihi, ilk poliçesinde verilen geriye yürürlük tarihi olacaktır. Ancak, sigortalı bir süre ara verdikten sonra,tekrar poliçe talep ederse, geriye yürürlük tarihi, son poliçesinin , poliçe başlangıçtarihinden5yılöncesiolacaktır.

6. Poliçe genel ve özel şartlarında yer alan istisnalar içerisinden en fazla karşılaşılan ye teminat harici olan hususular nelerdir?

a-   Mükellef şahıs veya firmanın kusuru Poliçe sadece meslek mensubunun mesleki hata / kusuruna teminat sağlamaktadır.

Örneğin; mükellef şahıs veya firmanın fatura / bilgi vb hususları Mali Müşavire zamanında iletmemesi nedeni ile oluşan ceza / talepler mükellef firma sorumluluğundadır, poliçe kapsamındaDEĞİLDİR.

b -  Sigortalı Mali Müşavir' in kendisi adına kesilen cezalar : "Sigortalının kendisi aleyhine cezai takibata geçilmesi halinde bu takibattan doğan diğer bilumum masraflar "istisnadır. İşbu poliçe ancak bir Üçüncü, Şahıs tarafından Sigortalı aleyhine Sözleşme Dönemi'nde ilk kez Talep'te bulunulması  ve aynı Sözleşme dönem ‘inde Sigortacıya ihbar edilmesi halinde geçerli olup, sigortalının kendisine kesilen cezalar poliçe kapsamında DEĞİLDİR.. Sigortalının kendisi 3.Şahıs olmamaktadır.

c-   Defter ve Belgelerin Kuruma zamanında ibraz edilmemesi  : 3568   sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereğince defter ve belgeleri saklama ve ibraz Yükümlülüğü  mükellef firma sorumluluğundadır. Resmi Kurumlar tarafından, mükellef şahıs  /firmalardan talep edilen belge    / evrakların zamanında iletilmemesi ile ilgili talepler Mükellef Firma Sorumluluğunda olması  sebebi ile poliçe kapsamında DEĞİLDİR.

d-      Sigortalının dahil olduğu ortak girişimlerden gelecek tazminat talepleri '.

Sigortalının dahil olduğu bir birlik, ortaklık veya ortak girişim tarafından gerçekleştirilen bir işten kaynaklanan veya bunlara dayanan veya bunlarla ilişkili olan ve Sigortalı aleyhine ileri sürülen durumlar İSTİSNA edilmiştir.

e-   İŞ  kazası bildirimi: İş kazası  bildirgesinin zamanında verilmemesi yada hiç verilmemesinden kaynaklanan hasarlar poliçe kapsamı DIŞINDADIR.

f-  Vergi Aslı: Sigortalının hizmet verdiği mükellefin  ödemesi gereken vergi tutarı ile ödenen vergi tutarı arasındaki farktan oluşan vergi kaybı (vergi aslı) teminat DIŞINDADIR. Ancak Sigortalının hatası nedeniyle ortaya çıkan ve eğer hata olmasaydı uygulanmayacak     / ödemek zorunda olunmayacak vergiler teminat kapsamında değerlendirilmektedir.     ( Hataya bağlı olarak Re'sen işletilen vergiler )

 g-Meslek Mensubunun anne, baba,kardeş, eş ve çocuklarına karşı sorumluluk; Sigortalının defterini tutmuş olduğu 1.derece akrabalarının aleyhine gelen cezalar teminat haricidir. Sigortalının mesleki faaliyeti ifası sırasında anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarına karşı sorumluluğundan doğan tazminat talepleri poliçe teminat kapsamı DIŞINDADIR.

C

7.   Sigortalı tarafından zamanında verilmeyen bir beyannamenin / bildirgenin / bildirimin olduğu fark edildi, henüz ceza gelmedi, bu durum sigortacıya ihbar  edilmeli midir?

Meslek Mensubu tarafından zamanında verilmesi gereken bir beyannamen/bildirgenin/bildirimin unutulup, zamanından sonra verilmesi halinde, cezanın tebliğ olması bekleniliyor ise bu durum sigortacıya bildirilmelidir.

Cezai işlem, beklenen olay / riziko yenileme esnasında bilinmesine karşın sigortacıya bildirilmez, poliçe yenilendikten sonra cezanın tebliği ile tarafımıza ihbar edildiği tespit edilirse, sigortalının Türk Ticaret Kanun' unda öngörülen Bildirim Yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi nedeni ile aşağıdaki  kanun maddesi hükmü uyarınca tazminattan indirim yapılır.

01.07.2012  tarihli    Yeni TTK Madde      1439   '   Beyan Yükümlülüğü  '   uyarınca; rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettiren ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır demektedir. Bu nedenle, bilinen hasar tarafımıza bildirilmez ve poliçe yenilemesinin aynı şartlarda yapıldığı tespit edilirse Ek Prim - Muafiyet hesaplaması yapılıp bu kısım hasardan tenzil edilmektedir. Şunu önemle belirtmek isteriz; olası herhangi bir hatanın ceza kesilmeksizin sigortacıya ihbar edilmesi poliçe teminatı işletmez. Her halükarda, cezaların tanzim ve tebliğ edildiği tarih itibari ile geçerli ve yürürlükte bir poliçenin olması gerekir. İşbu nedenle, hatanın GULF Sigorta' ya ihbar edilmesi ancak sonrasında poliçenin GULF Sigorta 'dan yenilenmemesi ve/veya cezaların tebliğ edildiği tarih itibari ile GULF Sigorta 'dan geçerli bir poliçenin bulunmaması halinde hasar teminat kapsamında değerlendirilemez.

Örneğin;Sigortalı Mali Müşavir, mükellef firma adına verilmesi gereken bir beyanname zamanından sonra verilmiş vecezanın gelebileceği ihtimaliile GULF Sigorta'ya ceza kesilmeden önce ve poliçe vadesi içerisinde durum bildirilmiştir. Öte yandan GULF Sigorta nezninde tanzim edilen poliçe 01.02.2013 tarihinde son bulmuş ve sigortalı Mali Müşavir tarafından poliçesi yenilenmemiştir. Yapılan hatalı eylemden ötürü 25.08.2013 tarihinde ceza resmi olarak tebliğ edilmiştir. Cezanın tebliğ edildiği tarihte yürürlükte bir poliçe olmadığından iş bu durum poliçede teminat kapsamı DIŞINDA olmaktadır.

8.  Sigortalı emekli olur veya faaliyetini sonlandırırsa, poliçe geçerliliği ne olur ?

Sigorta sözleşmesi; poliçede tanımlanan mesleki faaliyete son verilmesi, sigortacının iflası, sözleşmenin feshi ve sözleşmeden cayılma hallerinde son bulur. Mevzuattan kaynaklanan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla sözleşmenin son bulması durumunda işlemeyen günlere ait prim sigorta ettirene iade olunur.

9.  Sigortalı tarafından herhangi bir hasar ihbarı bildirildiğinde ne yapılmalıdır?

•     Poliçe teminatının ön şarttı olarak, hiçbir Sigortalı önceden Sigortacının  onayını almaksızın, herhangi bir yükümlülük alamaz, bir sulh anlaşmasına giremez, bir davayı kabul edemez veya Savunma Masrafları'nı karşılayamaz. Sadece Sigortacı tarafından onaylanmış sulh anlaşmaları, davanın kabulü ve Savunma Masrafları ve işbu poliçe uyarınca savunulan Talep'ler sonucu verilen kararlar bu poliçe kapsamında Zarar olarak tazmin olunabilir. Sigortacı işbu poliçe ile ilgili bütün haklarını kullanmak yetkisine sahip olduğu sürece, haklı bir gerekçe olmaksızın Sigortalı 'ya bu onayı vermekten kaçınmayacaktır.

•     Sigortalı, Sözleşme dönemi içinde Sigortacı 'ya, ilk kez karşılaştığı  bir Talep'i haber  aldığı  an itibari ileDERHAL yazılı olarak bildirmelidir.

•     İlk etapta cezaya ait ödeme yapılması) için sigortalılar teşvik edilmemelidir. Öncelik olarak acilen hasara konu evrakların tedarik edilmesi sağlanmalı          , sigortacı tarafından ön değerlendirmenin yapılması) için sigortacıya ilgili evraklar gecikmeksizin iletilmelidir.

•     Yasal indirim haklarını kaçırmadan tarafımıza hasara konu evrakların iletilmesi sağlanmalıdır. Poliçe özel  şartları  gereği    ;            "Resmi kurumların uyguladığı  idari ve vergi cezaları için cezaların kaldırılması yönündeher türlü gerekli koruma ve kurtarma önlemleri alınmalıdır. Ancak bunun faydasız olacağı durumlarda erken ödeme indirimleri dikkate alınarak muafiyet düşüldükten sonra tazminat ödenecektir."

10.  Koruma ve Kurtarma önlemleri nelerdir ?

1.   VUK 376 indirim hakları

2.   6270 - 6283 sayılı kanunlar ( SGK )

3.   6111 sayılı   kanun

4.   Cezalara itiraz & yargı yolu (örnek kazanılan davalar mevcut ise ve sigortacının ön onayı ile Ii        !!! )

VUK 376  maddesi gereğince indirim hakları

Y Vergi ve Ceza İhbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine başvurularak Vadesinde veya 6183 sayılı A.A,T.U,H.K' da belirtilen türden teminat gösterilerek vadenin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödeneceği bildirilirse; Vergi Ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde dörtte biri ve Usulsüzlük veya özel Usulsüzlük cezalarınınÜçte biri olarak indirilir,

Örneğin;   1,000   TRL tutarında Özel Usulsüzlük cezası kesilmesi sonrasında VUK 376’dan yararlanılması halinde indirimli ceza miktarı 666,66 TRL olmaktadır,

2.   5510 S K 'un 102.inci Maddesinde yapılan değişiklikler;   6270 - 6283 S.K Iar; 6270   S. K    11.Maddesi;Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere yo do komu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hark olmak üzere,bildirgenin veya belgeninin yasa süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 Gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren           15gün içinde ödenmesi halinde,bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karlılık gelen tutar üzerinden uygulanır."

NOT: İş bu Kanun, işe giriş, işyeri bildirgesi , nevi değişikliği ve hisse devri nedeni ile işten ayrılan personelin çıkışının zamanında yapılmamasından doğan cezalar için indirim sağlamaktadır.

Örneğin;   1,881 TRL tutarındaki bir idari Para cezası için i/gill kanun kapsamında müracaat edilmesi halinde cezanın öncelikle 3/4 ii tenzil edilmekte ( 470,25 TRL ) , sonrasında bu miktar Üzerinden 1/4 (  352,68  TRL ) indirim yapılmaktadır. Bu durumda indirimli ceza miktar) 352,68 TRL olmaktadır. 6283 S.K       ;   "j)    9 uncu maddesinin birinci fıkrasının      (a) bendine göre sigortalığı      sona erenlere ilişkin bildirim ile            506   sayılı   Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakliliğinin bağlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarlarına aşamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi içinasgari Ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır."

NOT: İş bu Kanun, sadece işten çıkan personelin çıkışının zamanında bildirilmemesi nedeni ile doğan cezalar için indirim sağlamaktadır.

Örneğin;1,386  TRL tutarındaki bir Mali Para cezası için ilgili kanun kapsamında müracaat edilmesi halinde 6283 S.K.Gereği indirimli ceza miktarı 138,60 TRL olmaktadır.

3.   6111  Sayılı Kanun Y    25.02.2011 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır. 31.05.2011 Tarihinde Kanun son buldu 2010 / 12 öncesine ait dönemlere ait cezalar için geçerlidir Cezalar kesildiğinde, 30 gün süre içerisinde başvuru yapılması halinde       3 bölü 4 oranında ( 1.000 Tl 250 Tl ye düşer) İndirim uygulanmaktadır. Örneğin; 2008/1-2-3-4-5-6-7-8-9 dönemlerine ait BA- BS formlarının zamanında VE zamanlarından sonra HİÇ ' verilrnemesi nedeni ile Resmi Kurum tarafından 13,410 TRL Özel Usulsüzlük kesilmesi sonrasında           6111   sayılı kanundan yararlanılması  halinde indirimli ceza miktarı     3,352.50   TRL olmaktadır.

4.Cezalara İTİRAZ / YARGI YOLUNA gidilmesi

Resmi Kurumlar tarafından kesilen cezanın hatalar / yanlış kesilmesi durumu söz konusu olabildiğinden örnek Yargıtay Kararları baz alınarak itiraz yoluna başvuru yapılıp yapılmaması   (yargı yoluna başvuru ) değerlendirilmektedir.

Sigortalının cezaya itiraz / dava yoluna gitmek istemesi halinde; sigortacının ÖN ONAYI MUTLAKA alınmalıdır. Aksi halde Sigortacının on onayı alınmaksızın sigortalının kendi inisiyatifinde tek taraflı olarak cezalara itiraz yoluna gitmesi ve tüm yasal indirimlerin iş bu nedenle geçerliliğini yitirmesi halinde, sigortacı bu kısma ilişkin olarak tazminattan indirim yapma / indirimli bedeli dikkate alma hakkına sahiptir.

DİKKAT: Yasal süreler geçirilmeden Hasar Servisine durum bildirilmelidir. Yasal indirimlerden yararlanmak üzere başvuru yapılmaması / indirim taleplerinin zamanında yapılmaması ve bu nedenle indirim hakkının ortadan kalkmasıMESLEKİ bir kats değildir. Poliçede belirtilen kloza istinaden yasal indirimler her durumda tazminat hesabından tenzil edilmektedir. ( Tek istisna, ilanen cezanın tebliğ edilmesidir) tabu durum, poliçeye mesleki hata olarak konu edilmemektedir. Yasal süreler içerisinde indirime gidilememesi durumunda, poliçedeki ilgili kloz uyarınca indirimli ceza miktarı  üzerinden işlem yapılmaktadır.


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim