Anasayfa İletişim Ulaşım Teklif Al Sık Kullanılanlara Ekle

  Sağlık Sigortaları
 Pati Sigortası
 Tamamlayıcı Sağlık KAMPANYA
 Sağlık Bekleme Süreleri
 Sağlık Terimler Sözlüğü
 Sıkça Sorulan Sorular
 Sağlık Sigortası Avantajımız
 Yabancı Öğrenciler Özel Sağlık
 Sağlık Sigortası Teminatları
 Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 Sağlık Sigortası Nedir?
 Nefes Sağlık Sigortası
 YabancıUyruklu SağlıkSigortası
 Ferdi Kaza Sigortası
 Sağlık Kurumları Sigortası

Sıkça Sorulan Sorular

SAĞLIK SİGORTASINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Sağlık Sigortamın Geçerlilik Süresi Nedir?

Sağlık sigortası sözleşme süresi bir yıldır.

Sağlık Sigortası Poliçem Ne Zaman Yürürlüğe Girer?

Sağlık sigortası teminatı, sigortalı tarafından doldurulan kabul formunun sigortacı tarafından kabul edilip, risk değerlendirmesinin tamamlandıktan sonra poliçenin tanzim edilmesi ve primin tamamının veya belirlenen ilk taksitinin ödenmesi koşulu ile başlar.

Kimler Sağlık Sigortası Sahibi Olabilir?

Sigortalanma üst yaş sınırı 64’tür. 0-17 (17 dahil) yaş aralığındaki çocuklar, bireysel sağlık sigortası kapsamında ebeveynleri olmadan tek başlarına sigortalanabilmektedirler. Bu durumda aşağıda belirtilen oranlarda ek prim uygulanarak poliçe düzenlenebilmektedir;

 Sigorta Süresi İçinde Eşimi Ve Çocuklarımı Da Poliçeme Dahil Ettirebilir Miyim?

Poliçe başlangıç tarihinden sonra evlilik ve doğum sebebiyle bağımlıların sayısı artarsa; poliçe kapsamına dahil edilecek bağımlılar için yeni soru formu doldurulması ve eğer bağımlı yeni doğan çocuk ise, yeni doğan çocuğun sağlık durumunu ayrıntılı olarak yansıtan doktor raporu ve eğer bağımlı eş ise, evlilik cüzdanı gibi resmi belgelerin sigortacıya ulaştırılması gerekmektedir. Sonradan bağımlı özelliği kazanan aile bireyleri, bağımlılık özelliğini kazandıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde sağlık sigortası kapsamına alınmalıdırlar. Sigorta başlangıç tarihinden sonra poliçe kapsamına alınan bağımlıların ödeyecekleri prim, kazanılmış gün esasına göre hesaplanır. 30 (dahil) yaşına kadar bekar çocuklar aile indiriminden (%10 oranında) yararlanarak aile poliçesinde bağımlı olarak sigortalanabilirler.

Yenileme Garantisi’nin Veriliş Şartları Nelerdir?

0-18 yaş arasındaki tüm çocuklara, herhangi bir koşula bakmadan, sigorta başlangıç tarihleri itibariyle, yenileme garantisi verilmektedir.

Sigortalılıklarını Anadolu Sigorta’da 4 yıl kesintisiz olarak devam ettiren ve son 4 yıl, her bir yıl için poliçelerinde ödenen tazminat/kazanılan prim oranları %100’ün altında olan sigortalılara risk değerlendirmesi yapmadan yenileme garantisi verilmektedir.

Poliçemi Yenilerken Primim Hangi Kriterlere Göre Belirlenir?

Sağlık enflasyonu, genel T/P oranı, sigortalımızın özel T/P oranı bir sonraki poliçe dönemi priminin belirlenmesinde önemli unsurlardır.

Poliçemde yer alan Kontrol Mamografisi, Kontrol PSA ya da check-up teminatlarının kullanılması durumunda T/P oranı etkilenir mi?

Belirtilen teminatların kullanılmış olması sigortalılarımızın T/P oranını etkilememektedir.

Sahip Olduğum Sağlık Sigortası Poliçemin Şartlarını Değiştirebilir Miyim?

Yürürlükte olan sağlık sigortası poliçesi için plan değişikliği ancak yenileme döneminde yapılabilmektedir. Sigortalının poliçe yenileme dönemlerinde teminat yapıları ve limitleri farklı bir ürüne geçişi, sigortacının bu durumu onaylaması koşuluna bağlıdır.

Başka Bir Sigorta Şirketindeki Poliçemi Anadolu Sigorta’ya Nasıl Geçirebilirim?

Diğer sigorta şirketlerinde sigortalı iken o şirketteki poliçelerini yenilemeyerek, 1 aydan fazla süre ara vermeden yeni dönemde Anadolu Sigorta’ya bireysel sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişiler, Anadolu Sigorta’daki sigorta başlangıç tarihinden önce ortaya çıkmış olan hastalıkları kapsam dışı bırakılarak ve/veya bu hastalıklar için ek prim alınarak sigortalanabilmektedirler. Uygun bulunması halinde, diğer sigorta şirketinde hak edilmiş olan hasarsızlık indirimi, Şirketimiz uygulamaları doğrultusunda, devir alınabilmektedir. Ayrıca bazı ameliyatlar için geçerli olan 1 yıllık bekleme süreleri, diğer sigorta şirketinde 1 yılını tamamlayan ve poliçe bitim tarihinden itibaren 1 ay içinde Şirketimize başvuruda bulunan sigortalılar için uygulanmamaktadır. Doğum ve gebelik ile ilgili giderler için ise 1 yıl bekleme süresi uygulanmaktadır. Bu durum diğer sigorta şirketindeki yenileme garantisi hakkı devir alınan ya da alınmayan herkes için geçerlidir. Sigorta başlangıç tarihi olarak, Anadolu Sigorta’daki başlangıç tarihi esas alınmaktadır.

Hangi Sağlık Harcamaları Poliçe Kapsamı İçindedir?

Poliçe kapsamında ödeme yapılabilmesi için, sigortalının muayene, tetkik ve tedavilerinin, poliçenin geçerli olduğu tarihler arasında gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Belirtisinin, bulgusunun veya teşhisinin ve/veya tedavisinin başlangıcı sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan rahatsızlıklar ve bunlara bağlı olarak gelişen rahatsızlıklara ilişkin tüm giderler poliçe kapsamı dışındadır.

Sağlık Sigortası Poliçemin İçerdiği Teminatlar Nelerdir?

Sağlık sigortalarında yatışlı ve yatışsız tedavi olmak üzere iki türlü tedavi teminatı vardır. Yatışlı tedavi teminatları tek başına alınabilmekle birlikte, yatışsız tedavi teminatlarının alınabilmesi için yatışlı tedavi teminatlarının da alınması gerekmektedir.

Yatışsız Tedavi Teminatının Kapsamı Nedir?

Ayakta doktor muayenesi, ilaç, tanı, fizik tedavi ve TTB Asgari Ücret Tarifesinde tek başına birimi 150 birimden aşağı olan küçük ameliyatlara ilişkin giderler Ayakta tedavi kapsamında değerlendirilir.

Tedavi süresi 24 saati aşmayan ve/veya müşahede (Gözlem) onayı verilen vakalarda tüm giderler “Ayakta Tedavi Teminatları” dahilinde karşılanır.

Başlıca Hangi Teminatlar Yatışsız Tedavi Kapsamında Yer Almaktadır?

Doktor muayene, ilaç, tanı ve fizik tedavi teminatları yatışsız tedavi teminatı kapsamında değerlendirilmektedir.

Yatışlı Tedavi Teminatının Kapsamı Nedir?

Ameliyatlı ve/veya ameliyatsız yatarak tedaviler, sigortalının yatmasını gerektirmeyen ve TTB Asgari Ücret Tarifesi’nde tek başına birimi 150 veya daha yukarıda olan müdahalelere ilişkin giderler Yatarak Tedavi Teminatları Kapsamındadır.

Tetkik amaçlı yatışlar, Yatarak Tedavi Teminatı kapsamı dışındadır.

Ameliyat öncesi anestezi uzmanının yapılmasını istediği tetkikler Yatarak Tedavi Teminatının limiti dahilinde ödenir.

Başlıca Hangi Teminatlar Yatışsız Tedavi Kapsamında Yer Almaktadır?

Ameliyat, oda-yemek-refakatçi, yoğun bakım, doktor takibi, ilaç yatışlı, tanı yatışlı, kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz teminatları yatışlı tedavi teminatı kapsamında değerlendirilmektedir.

Gözlük Ve Diş tedavi Masrafları Sağlık Sigortam Kapsamında Mıdır?

Bireysel sağlık sigortası poliçelerimizde, gözlük ve lens giderleri ile diş tedavi giderleri kapsam dışındadır.

İstisna olarak; trafik kazası sonucu diş tedavisi ile ilgili giderler poliçe kapsamındadır. Giderlerin ödenebilmesi için, sigortalının kazayı takip eden 90 gün içinde tedavisini yaptırmış olması; trafik kaza raporu ve dişlerin hasar gördüğüne dair adli raporun fatura ile birlikte sigorta şirketine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Sağlık Sigortam Doğum Ve Hamilelik Giderlerimi Öder Mi?

Yatışlı ve yatışsız tedavinin bir arada bulunduğu ürünlerimizde, doğum teminatı da yer almaktadır. Doğum teminatı, sigortalının poliçe kapsamına dahil olmasından 1 yıl sonra yürürlüğe girer. İlk poliçe yılında gerçekleşen doğum giderleri, gebelik mutad kontrolleri, gebelik ve doğumun neden olduğu komplikasyonlara ilişkin giderler teminat kapsamı dışındadır. Doğum teminatı ile ilgili giderler sigortalının 2. poliçe yılında ödenmeye başlar.

Gebelik mutad kontrolleri, poliçedeki doğum teminatı limitinden düşülmek şartıyla, poliçede belirtilen limit ve oranlar dahilinde karşılanmaktadır.

Aşı Giderleri Karşılanır Mı?

Yatışlı ve yatışsız tedavinin bir arada bulunduğu ürünlerimizde ilaç teminatı yer almaktadır.

0-6 yaş arası çocukların koruyucu aşıları ve tüm sigortalıların kuduz, tetanos ve grip aşıları bu teminat kapsamında karşılanır.

Check-Up Masrafları Sağlık Sigortam Kapsamında Mıdır?

Yatışlı ve yatışsız tedavinin bir arada bulunduğu Paket 2, Paket 3, Paket 4, Paket 5, Paket 2 Eko, Paket 3 Eko, Paket 4 Eko ve Paket 5 ürünlerimizde, check up giderleri, poliçede belirtilen anlaşmalı kuruluşlarda yaptırılması şartıyla, yılda 1 kez ve %100 oranında karşılanır.

Paket 1 ve Sağlıkta Fırsat Poliçesi, Sağlıkta Maksi Fırsat Poliçesi, Paket 1 Eko, Sağlıkta Fırsat Poliçesi Eko ve Sağlıkta Maksi Fırsat Poliçesi Eko, ürünlerimizde ise check up teminatı bulunmamaktadır. İsteğe bağlı olarak belirtilen ek primin ödenmesi koşuluyla poliçe kapsamına dahil edilebilmektedir.

Check-up teminatı, sadece 14(dahil) ve üstündeki yaşlarda olan sigortalılar için geçerlidir.

Sağlık Sigortası Poliçemde Yer Alan Teminatlar Yurtdışında da Geçerli Midir?

EKO özelliği olan ürünlerimiz haricinde tüm bireysel sağlık sigortası poliçelerimizde, yurtdışı tedavi teminatı bulunmaktadır. Sigortalının T.C. ve K.K.T.C. hudutları dışındaki sağlık kuruluşlarında yapılan tedavilerinin giderleri, tedavinin yapıldığı ülkenin parasının fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak, poliçe özel ve genel şartları ve Yurtdışı Teminat Tablosu’nda belirtilen limitler dâhilinde TL olarak ödenir.

Bekleme Süresi Nedir?

Bireysel sağlık sigortası poliçelerinde, bazı ameliyat giderleri için 1 yıllık bekleme süresi uygulanmaktadır. Malign(kötü huylu) tümörler için bekleme süresi uygulanmaz.

Ø Siğil, lipom, kist sebase(yağ bezesi),

Ø Varis, anorektal hastalıklar (hemoroid, anal fissür, fistül, anal abse, vb.), sinüs pilonidalis (kist dermoid sakral), kist hidatik, kolonoskopi ve gastroskopilerde polipektomi ve anjiodsiplazide uygulanan APC işlemleri, her türlü fıtık (karın içi organ fıtığı, vb.), safra kesesi, tiroid bezi, ve meme hastalıkları,

Ø Burun, bademcik, geniz eti, sinüzit, işitme kusuru kulak tüpü takılması, timpanoplasti, vb),

Ø Katarakt ameliyatı, glokom,

Ø Rahim, yumurtalık, sistorektosel, bartholin kisti,

Ø Trigger finger, her türlü tuzak nöropati, ganglion, kistik higroma, morton nöroma,

Ø Üriner sistem taşı kırılması (ESWL) ve cerrahisi, hidrosel, prostat,

Ø Omurga ve disk hastalıkları ile ilgili ameliyatlar, faset denervasyon, sinir blokajı,

Ø Her türlü organ nakli (transplantasyon),

Ø Diz (menisküs lezyonu, bağ yırtığı, vb.), omuz, kalça, dirsek ve benzeri tüm eklem hastalıkları.

Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarına Gitmem Durumunda Ödeme İşlemleri Nasıl Gerçekleşir?

Anlaşmalı Sağlık Kurumlarına gidildiğinde tazminat talebi, kurum tarafından doğrudan, sigortalımız adına bize yapılır. Sigortalımız teminat kapsamında olan sağlık giderleri için, poliçe teminatları doğrultusunda varsa, sadece katılım payını öder.

Anlaşmasız Sağlık Kuruluşlarına Gitmem Durumunda Ödeme İşlemleri Nasıl Gerçekleşir?

Sigortalının anlaşmasız kuruma gitmesi durumunda, sigortalının tedavi giderlerine ait fatura ve gerekli belgeleri Şirketimize ulaştırması gerekmektedir. Tedavi giderleri poliçe özel ve genel şartlarına göre değerlendirilerek ödenmesi gereken tazminat tutarı sigortalının banka hesabına on- line olarak yapılmaktadır.

Anlaşmasız Sağlık Kuruluşlarına Gitmem Durumunda Sigorta Şirketime Teslim Etmem Gereken Belgeler Nelerdir?

Tazminat Ödemesi İçin Fatura Ekinde Olması Gerekli Belgeler;

Doktor Muayenesi : Özel sağlık sigortası bilgi formu,

İlaç : Reçete ve ilaç kupürleri, Tahlil : Tahlil istem belgesi, tahlil sonuçları, Görüntüleme : Görüntüleme istemi belgesi ve sonuç, Ameliyat : Özel sağlık sigortası bilgi formu, tahlil ve görüntüleme sonuçları, ameliyat raporu, kimlik fotokopisi, doktor takip epikrizleri.

Yurtdışında yapılan tedavi giderlerine ait faturalar ve bu tedavilere ait rapor ve tetkik sonuçlarının, bu belgeler İngilizce dışında bir dilde ise, Türkçe tercümeleriyle birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Çeviri ücreti sigortalılarımız tarafından karşılamaktadır.


Copyright © 2010 ANUR Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.
ANUR Sigorta | İletişim